Dini Konular

Adet gören ve lohusa olan kadınlar neleri yapamazlar?

Adet gören ve lohusa olan kadınlar neleri yapamazlar
Written by admin

Adet gören ve lohusa olan kadınlar neleri yapamazlar?

Kadın gerek âdet görürken, gerekse doğum yapıp lohusalık hali başla­dıktan sonra bu müddet içinde kan kaybettiğinden vücutça halsiz ve yor­gun düşer, ruhen de sıkıntılara maruz kalır. Bundan dolayı temizlik za­manlarındaki gibi dinç ve rahat olamaz. Dinlenmeye daha çok ihtiyaç du­yar. Bunun için daha az iş yapma durumunda kalır. Bununla birlikte üze­rinde bu haller bulunduğu müddetçe bazı ibadetler için şart olan temizliği yapmaktan da mahrum kalır. Kadının bu durumunu göz önüne alan dini­miz, ona birtakım kolaylık ve ruhsatlar getirirken, bazı sınırlamalar da koy­muştur. İşte kadının normal vakitlerde bir ibadet ve sevap olan bazı dinî vazifelerini bu hallerde iken yapması yasaklanmış ve haram kılınmıştır. Bu hususlar şunlardır:

 

  1. Namaz kılmazlar

Âdeti başlayan veya lohusa olan kadın bu hallerden kurtuluncaya kadar farz olsun, nafile olsun hiçbir namazı kılamaz. Başka vakitler namaz kılma­sı nasıl farzsa bu günlerde de kılması haramdır. Çünkü namazın farzların­dan birisi de hadesten taharet denilen, abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas hâlinden temizlenmiş olmaktır. Bunun için kan görülür görülmez o andan itibaren namaz terk edilir. Bu hal içinde iken ondan namazın farzi- yeti düşmüş olmaktadır. Namazla birlikte şükür ve tilâvet secdesi de ya­pamaz.

Cenab-ı Hak, bir lütuf ve kolaylık olarak hayız ve nifas günlerinde kılı- namayan namazları affetmiştir. Bunun için kadınlar temizlendikten sonra kılmadıkları vakit namazlarını kaza etmezler. Bu kolaylıktaki hikmet açık­tır. Kadınlar normal olarak her ay ortalama bir hafta âdet görmekte ve bu süre içinde 30-40 vakit namaz kılamamaktadırlar. Temizlendikten sonra da kılmamayan bu namazların kazası güç bir hal almaktadır. Evinin, eş ve ço­cuklarının hizmetinde bulunan bir kadın buna hem zaman bulamaz hem de her aym sonunda böyle bir vazifeyi yapmaya güç yetiremez. Lohusalık hali için de aynı şey söz konusudur. 20, 30, bazen 40 gün kadar namazlarını terk etme mecburiyetinde kalan annenin, daha sonra biriken bu namazları kaza etmesinin ona ağır geleceği de bilinen bir husustur. Zaten Cenab-ı Hak, kuluna üstesinden gelemeyeceği bir teklifte bulunmamıştır.

Kadın, namaz kılamadığı bu günlerde isterse ve müsait bir vakit de var­sa her namaz vaktinde abdest alıp seccadesine oturur, zikirle meşgul ola­bilir. Böylece hem ruhen ve bedenen dinlenmiş hem de ibadetten soğuma­mış ve aynı manevî hazzm devamını temin etmiş olur. Yine bu arada taşı­mış olduğu iyi ve halis niyetinden dolayı namaz sevabına da kavuşmuş sa­yılır. Çünkü elinde olmayan bir sebepten dolayı namazını kılamamıştır. Bu niyetiyle o amelin sevabını da elde etmiş olur.

Bir namaz vakti çıkmadan hayız ve nifastan temizlenen kadının o vaktin namazını kılması gerekir. Şayet zaman ve yer darlığından dolayı eda ede­mezse daha sonra kaza eder.

Bir namaz vaktinin son anında âdet gören veya doğum yapan bir kadına o vaktin namazı farz olmaz. Bunun için temizlendikten sonra da ayrıca bu namazı kaza etmesi gerekmez. Yine namaz esnasında bu nevi bir halle kar­şılaşan kadının namazı bozulmuş olduğu gibi, daha sonra o namazı kaza etmez. Bu husus farz namazlar içindir. Fakat aynı durum nafile namaz kı­larken meydana gelse kadının daha sonra temizlenince o namazı kaza et­mesi gerekir. Çünkü nafile namaza niyet edip kılmaya başlayan insan o namazı kendisine vacip kılmaktadır.

Originally posted 2017-03-06 16:09:07.