Dini Konular

Adet kaç gün sürer?

Adet kaç gün sürer
Written by admin

Adet kaç gün sürer?

Kadınlarda normal âdet devresi 28 gündür. Kadınların ekserisi 28 veya 29 günde bir âdet görürler. İki âdet arasındaki en az müddet ise 15 gündür. Yani bir önceki âdetin bitişinden 15 gün geçmeden gelen kan âdet kanı ola­rak kabul edilmez. Fakat bunun yanında en uzun sürenin ise smırı yoktur.

İşte bu hallerde âdet görme düzeni bozulmuş demektir. Kadm her 17-25 günde bir gibi çok kısa aralıklarla veya bir buçuk, iki ayda bir gibi çok uzun aralıklarla, bazen yıllara varan kesilmelerle, bazen de pek şiddetli sancılar veya aşırı derecedeki kanamalarla âdet görür. Bu hal bir bozukluk ve düzensizlik gibi sağlıkla ilgili bir sebeple olabileceği gibi, hayat şartları­nın değişmesi veya üzülme, aşırı heyecan gibi ruhî bir durum sonunda da olabilir. Bunun için âdet bozuklukları ihmal edilmemeli, bir doktora başvu­rulmalıdır.

Âdet günleri belli olan bir kadında, kan kesilmeden devam ederse âdeti değişmiş demektir. Şöyle ki: Adeti 6 gün olarak belli olan bir kadmda ka­nama devam eder ve 10 günü bulur da kesilirse; artık bu kadının âdeti 6 günden 10 güne çıkmış olur. Fakat kanama 10 günde kesilmez de 11 veya 12 günü bulursa bu takdirde eski âdet günleri olan 6 gün âdetten sayılır, 10’dan fazla 5 veya 6 gün ise hastalık kanı kabul edilir. Bunun için bu 5 gün veya 6 günün namaz ve oruçlarının kaza edilmesi gerekir.

Her âdet devresinde 5 gün âdet gören bir kadın, bir defaya mahsus ol­mak üzere âdet devresinden 2 gün, 3 gün veya 5 gün önce de kan görmüş olsa bunların hepsi âdetten sayılır. Çünkü bunların toplamı 7, 8 veya 10 günü bulmuş olmaktadır. Fakat önceden gördüğü toplam kanama günleri 10 günü aşarsa bu durumda normal âdet günlerindeki kan hayızdan sayı­lır, fazlalıklar ise hastalık kanı kabul edilir.

Âdeti belli ve düzenli olan bir kadından bir hastalık neticesi olarak de­vamlı olarak kan gelecek olsa bu kadm daha önceki normal âdet ve temiz­lik günlerini hesap ederek günlerini ayarlar. Mesela her âdet devresinde 10 gün âdet gören, 20 gün de temiz kalan bir kadm, sonradan mütemadiyen kan görse eski âdet devresini hesap ederek her aym ilk 10 gününü hayız, kalan 20 gününü de temiz günler olarak kabul eder.

Şafiî ve Hanbelî Mezhebi7ne göre, hayzm en az süresi 1 gündür (24 saat), en çoğu ise 15 gündür. 15 günden sonra görülen kan hayız kanı sayılmaz; bu kan bir hastalıktan dolayı gelen kan olarak kabul edilir.