Dini Konular

Ahiret alemleri nerelerdir?

Ahiret alemleri nerelerdir?
Written by admin

Ahiret alemleri nerelerdir?

Kabir Alemi Nedir?

İnsan öldükten sonra kabre defnedilir. Kabir ahiret âleminin ilk menzili ve ahirete açılan ilk kapıdır. İnsan ölüp de kabre girer girmez, Münker ve Nekir denen iki sorgu meleği yanında hazır bulunurlar. Ona, “Rabb’in kim, dinin nedir, peygamberin kim?” gibi sorular sorarlar, aldıkları cevaba göre de ona muamelede bulunurlar. Bunun için kabir mü’min için cennet bahçe­lerinden bir bahçe iken, kâfir için cehennem çukurlarından bir çukurdur.

Mü’min, iman ve amelinin yardımıyla cennete açılan pencereden cenne­tin güzelliklerini seyrettiği gibi, kâfir de cehenneme dönen kabrinde azap çeker. Kabir âleminin bir adı ‘Berzah Âlemi’dir. Ruhlar bu âlemde bulunur­lar.

Kıyamet kopup, İsrafil Aleyhisselam ikinci defa Sura üfleyinceye kadar insanlar kabirde kalırlar. Sura üflenince cesetler toplamr, yeniden inşa edi­lir ve ruh gelir. Buna “Bâsü bâde’l-mevt” yani “öldükten sonra tekrar di­rilmek” denir.

Mahşer yeri neresidir?

İnsanlar kabirlerinden kalktıktan sonra mahşer yerinde toplanacaklar. Orada İlahî bir mahkeme kurulacak. Herkese amel defteri verilecek. İnsan dünyada iken iyi-kötü, hayır-şer ne yaptıysa hepsi Kiramen Kâtibin adı ve­rilen melekler tarafından bu deftere yazılmıştır. Defteri sağından verilenler

mü’mirilerdir, solundan veya arka tarafından verilenler ise kâfirlerdir. Her­kes kitabını alıp okuyacak.

Bundan sonra büyük bir İlahî mahkeme kurulacak. Cenab-ı Hak, kulla­rını teker teker yaptıklarından dolayı hesaba çekecek, ona göre hakkında kararını verecektir.

Mahşer yerinde insanın yaptıklarının tartıldığı “Mizan” denen bir adalet terazisi kurulacak. Mizanı ağır gelen cenneti; hafif gelen, yani günah ve is­yanı fazla olan da cehennemi hak etmiş olacaktır.

Kevser Havuzu nedir?

Mahşer gününde Cenab-ı Hakk’m Peygamber Efendimize ihsan bu­yurduğu büyük bir havuzdur. Hadislerde ifade edildiğine göre suyu bal­dan tatlı, sütten beyaz ve berraktır. Bu havuzun başında Peygamberimiz bulunacak, Mahşerin dehşetinden doğan hararet ve sıkıntılarından buna­lan ümmetine bu havuzdan kendi elleriyle su verecekler. Ve sonra mü’minler cennete girmeden önce Kevser Havuzu’nda yıkanarak her tür­lü kötü duygu ve alışkanlıklarından arınacaklar, cennete layık bir vaziye­te girecekler.

Originally posted 2017-01-06 19:57:10.