Dini Konular

Bütün kitaplara nasıl inanırız?

Written by admin

 

Bütün kitaplara nasıl inanırız?

Gerek suhuf olarak gerekse dört büyük kitap olarak indirilen bütün ki­tapların semavî ve İlahî olduklarına iman ederiz. Bunlara inanmak, mü’min olmanın bir gereğidir. Bu meseleye şu ayetler işaret eder:

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberi üzerine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara hakkıyla iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse işte o haktan pek uzak bir sapıklıkla yoldan çıkmıştır.”50

“Kendilerine verdiğimiz kitabı, hakkını vererek okuyan ve onun hü­kümlerine uyanlar, ona gerçekten iman etmişlerdir. Onu inkâr eden kimse­ye gelince işte onlar da hüsrana düşenlerin ta kendisidir.”51

Semavî kitapların içinde sadece Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğra­madan bize kadar Allah tarafından korunarak gelmiştir. Fakat diğerleri ya bütünüyle kaybolmuş ya çeşitli şekilde insan eli karışmış veya orijinal hal­leri korunamamıştır. Onların yerini birtakım tarihî kitaplar almıştır.

Mesela bugün çeşitli dillerde tercümesi bulunan Tevrat, Zebur ve İncil nüshalarından hiçbirisi, Allah’ın Hz. Musa, Hz. Dâvud ve Hz. İsa’ya in­dirmiş olduğu kitapların aynısı değildir. Hz. Musa’nın tebliğ ettiği hak din olan Yahudiliğin esas ve hükümleri mukaddes kitap olan Tevrat’ta yer alı­yordu. Fakat Hz. Musa’nın vefaündan bir süre sonra hak yoldan çıkan Ya­hudi âlimleri, Tevrat’ın içinde hoşlarına gitmeyen bazı ayetleri çıkarıp bazı ilaveler yaparak kitabın orijinalini bozdular. Sonuçta Yahudilik gerçek özelliğini yitirdi.

Yine Hz. İsa’ya indirilen ve İsa Aleyhisselam’m semaya çekilmesinden, havarilerinin de vefatından sonra İsrailoğulları Hıristiyanlığın temel kitabı olan İncil’i tahrif ettiler, onu orijinal şeklinden uzaklaştırdılar, din adına çok şey uydurdular. Sonunda kendi aralarında çok büyük aykırı düşünce­ler, değişik görüşler ortaya çıktı. Bu ayrılıkları uzaklaştırmak için 325 tari­hinde İznik’te toplanan Ruhanî Cemiyet, sonradan yazılan birçok İncil ara­sından dört nüshayı kabul etti. Zaten kabul edilen bu nüshaların hakiki İn- cil’le çok az bir alakası vardır. Bugün ellerde olan İncil’ler içinde asıl İncil’e en yakın olanı, Tevhid inancını içinde bulunduran Barnabas İncili’dir.

 

49Sözler, On İkinci Söz, s. 196-198.

50 Nisa Suresi, 4:136.