Dini Konular

Cennet nasıl bir yerdir?

Cennet nasıl bir yerdir?
Written by admin

Cennet nasıl bir yerdir?

Cenab-ı Hakle’m, akla hayale gelmeyen maddî ve manevî nimetlerinin bulunduğu saadet yurdu olan cennet, mü’minlerin makamıdır. Allah’ın rahmet, lütuf, ihsan ve ikramının bol olduğu bir yerdir. Cenab-ı Hak, Cen­nette her mü’mine iman derecesine ve ameline göre izzet ve ikramda bulu­nacaktır. Şu anda yaratılmış bulunan cennet, mü’minleri beklemektedir. Oradaki hayat ebedîdir, daimîdir. Orada zaman kavramı yoktur. Sonsuz bir hayat vardır. Oradaki zaman ne milyarla ölçülür, ne de trilyonlarla…

Cennette hiçbir şeklide kir ve pislik bulunmayacaktır. Bir derece dünya­da ağaçlarda olduğu gibi, orada tükürük ve sümkürme olmadığı gibi, ihti­yaç giderme de yoktur. İnsanların yiyip içtiği şeyler hoş kokulu bir ter sek­linde vücutlarından ayrılacaktır. Cennette her mü’min aynı yaşta, 32 yaşın­da olacak ve devamlı o yaşta kalacaktır. Çünkü orada büyüme ve gelişme yoktur. Cennette var olan her şey şuurlu, verilen emri dinleyecek yapıda yaratılmıştır. Cennette arzu edilen bir şeyin meydana gelmesi için insanın içinden geçirmesi yeterli olacak. Mesela uçan bir kuşu yemek mi canınız çekti, hemen kızartılmış olarak önünüze gelecek, kuşun etini yedikten son­ra tekrar canlanıp uçmasını mı istediniz, hemen kemikleri toplanıp kuş ola­cak ve uçacak. Bir ağaçtaki meyveyi mi canınız çekti, ağacın dalı hemen uzanacak, önünüze gelecek, fakat meyveyi koparır koparmaz yerine tekrar bir meyve daha bitecek.

Ama cennetin en büyük nimeti Cenab-ı Hakk’m mübarek cemalini gör­mektir. Yüce Allah, cennette mü’min kullarına nur cemalini gösterecek, mü’minler de dolunayı gördükleri gibi Rablerini göreceklerdir.

Cennetin nimetleri ve oradaki hayatı Kur’an ve hadislere havale edelim.

        Cehennemi nasıl anlamalı?

Cenab-ı Hakk’a isyan eden kulların cezalandırılacağı, azap çekeceği ebe­dî bir hapishane ve bir zindandır. Cehenneme giden kâfirler orada ebedî olarak kalacaklar, hiçbir şekilde çıkamayacaklardır. Çünkü onlar dünyada ebedî olarak kalacak olsalardı, hayatları hep küfür içinde geçecekti. Affedil­meyen günahkâr mü’minler de cehennemde günahları kadar yanacaklar, daha sonra Allah’ın lütfü ve rahmetiyle cennete gireceklerdir.

Cehennemde akla hayale gelmeyen şekilde azap çeşitleri vardır. Cehen­nem ehli durumlarına göre şiddetli azaba çarpılacaklardır. Kur’an ayetle­rinde cehennem hayatı ve oradaki korkunç azap bütün dehşetiyle anlatılır.

        Cehennem de cennet gibi şu anda mevcuttur. Cehennemin yaratılması ve varlığı öyle zaruridir ki mesela bir memlekette hiç cezaevi olmasa fakat bir cani çıksa birçok suç işlese oranın idarecisi mutlaka bir cezaevi yapacak, o suçluyu oraya koyacaktır.

       Bu örnekte olduğu gibi, kâfir de nihayetsiz manevî cinayeti ile cehen­nem gibi bir azap yerinin varlığını gerekli kılmaktadır. Cenab-ı Hak da ce­hennem gibi bir azap yerini yaratacak ve yaratmıştır.