Dini Konular

Din Kaç Kısımdır?

Din Nedir?
Written by admin

 DİN NEDİR?

Din (hak din); akıl nimeti verilmiş olan insanı, kendi tercihiyle dünya ve ahiret mutluluklarına ulaştıracak ilahi bir kanundur.

Dinin fâidesi, akıl sahibi olan insanın, dini kendi iradesi ile seçmesi sonucu ortaya çıkar. Yoksa sadece dinin varlığı -insan onu hayatında yaşamadığı müddetçe- onu mutluluğa götürmez.

Bununla beraber insanın seçtiği ve yaşadığı dinin “İlâhi” yani Allah-ü Teâlâ’nın seçmiş olduğu bir din olması gerekir. Bu da aşa­ğıda açıklanacağı gibi “İslâm Dini’nden” başkası değildir.

DİN KAÇ KISIMDIR?

Dinler 3 kısımdır:
Hak Din:

Allah^^ tarafından vahiy yoluyla Peygamberlere indirilen, Peygamberlerin de insanlara tebliğ ettiği dindir. İslâmiyet ve tahrif edilmeden önceki Yahudilik ve Hristiyanlık gibi.

Tariften ve örnekten de anlaşılacağı gibi bugün kendisi için “Hak Din” tarifi kullanılabilecek yegâne din İslâmiyettir. Nitekim Allah-ü Teâlâ Kur-an’ı Kerim’de:

“Muhakkak ki Allah katında din İs­lâm’dır.” buyurmaktadır. (Al-i İmran Suresi:19)
Muharref (Bozulmuş) Dinler:

Kendi döneminde Allah-ü Teâlâ’nın indirmiş olduğu Hak Din­lerden olup daha sonra tahrif edilen ve İslâmiyet’in gelmesiyle hükmü ortadan kalkan dinlerdir. Çağımızdaki Yahudilik ve Hristiyanlık gibi.

Batıl Dinler:

Allah(cc ) tarafından gönderilmeyen, insanların uydurduğu din­lerdir. Putperestlik, Mecusilik ve Budizm gibi.
İSLAM DİNİ

İslâm Dini daha öncede belirtildiği gibi, tek Hak Din’dir. Aslın­da İslâm ilk Peygamber Hz. Âdem(as)’dan, son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’e kadar gönderilmiş bütün Peygamberlerin dini­dir. Allah’ın*00‘* insanlara Peygamberler vasıtasıyla tebliğ etmiş ol­duğu bu dinlerin iman ve ibadet esasları zamanla bozulmuş, bu­nun üzerine Allah-ü Teâlâ kıyamete kadar baki kalacak ve bozul­maktan korunmuş olan İslâm’ı göndermiştir.

İslâm’ın gelmesiyle diğer bütün dinler-bozulmamış olsalar bile— hükümsüz kalmıştır. Allah(cc ) katında İslâm’dan başka hiçbir dinin geçerliliği yoktur. Bu hususta Rabbimiz Kur-an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmez. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır.” (Al-i İmran Suresi: 85)

Bu meyanda Yahudi ve Hıristiyan’ların da Cennet’e girecekle­rini iddia etmek Allah’m(cc) ayetleriyle çelişmekten ve çekişmekten başka bir şey değildir.

İSLÂM DİNİ’NİN ÖZELLİKLERİ

  1. İslâm Dini son dindir. İslâm’dan sonra başka bir din gelme­yeceği gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed’den(sav * başka Pey­gamber de gelmeyecektir.
  2. İslâm evrenseldir. Önceki dinler belirli kavim ve milletlere geldiği halde İslamiyet bütün insanlığa gönderilmiştir.
  3. İslâm Dini Allah-ü Teâlâ’nın gönderdiği bütün dinlerin kema­le ermiş halidir. Bu özelliğiyle bütün dinleri içinde barındırır. Bu sebeple başka bir dine ihtiyaç yoktur.
  4. İslâm Dini kendinden önceki İlahi kitaplan ve Peygamberleri tasdik eder.
  5. Bununla beraber, İslâm Dini kendinden önceki bütün dinle­rin hükmünü yürürlükten kaldırmıştır.
  6. İslâm Dini kıyamete kadar baki kalacaktır.