Dini Sorular ve Cevaplar

İslam Dininin gayesi nedir?

İslam Dininin gayesi nedir?
Written by admin

İslam Dininin gayesi nedir?

Yüce Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve hükümlerin, hikmet ve hakikatlerin hepsine birden din diyoruz.

Din, insanların saadet ve rahatını esas alır. Onların dünyada huzura ere­cekleri, ahirette de gerçek refah ve saadete kavuşacakları yolu gösterir.

Din, kâinatın var oluşundaki gaye ve hedefi, insanın mahiyetini, yaratı­lışındaki hikmet ve maksadı bildirir.

“Bu kâinat niçin yaratıldı, insan nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor?” gibi önemli ve hayatî soruların cevabını dinde buluruz.

Din, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi, kişinin Yaratıcısına, kendi nefsine, insanlara ve diğer yaratıklara olan görevlerini düzenler, öğretir. Kendisini yoktan var eden, binlerce nimeti önüne seren Yüce Rabb’ine minnet ve şük­ran borcunu nasıl ödeyecektir, O’na olan kulluğunu ve ibadetini ne şekilde ifade edecektir, aynı dünyada yaşadığı diğer insanları ve canlıları ilgilendi­ren görevleri nelerdir? Bunları öğreten dindir.

Din, insanları sırf iyi ve güzel olan şeylere yönlendirir. Onların akıl ve şuurlarını kullanarak kendi iradeleri ve arzularıyla hareket etmelerini sağ­lar. İnsana iyiliğin ve kötülüğün ölçüsünü verir. Bu ölçüyü kullanarak fazi­let ve hayrı tercih edenlerin mutlu olacaklarını bildirirken, bunları gönül rahatlığı içinde yapmaya teşvik eder. Şerlerin ve çirkin davranışların kötü sonuçlarını gösterir, insanları ondan uzak tutmaya çalışır.

Din, insanın hayat programmı çizen İlahî bir kanundur, Allah’ın insan­lara kutsal bir hitabıdır. Her insan Allah ile doğrudan münasebet kurma, O’nurda konuşabilme kabiliyetine sahip olamadığı için Cenab-ı Hak bu ko­nuda peygamberleri seçmiştir. Emir ve hakikatleri peygamberleri vasıtasıy­la insanlara duyurmuştur. Bu durumda peygamberler bir din koyucusu de­ğildir; sadece Allah’ın kendilerine bildirdiği hakikatleri insanlara bildiren birer elçidir.

Dinin temelinde üç ana hüküm vardır: itikat, amel ve ahlâk.

İtikat, inanılması gereken iman esaslarıdır.

Amel, insanın Allah’a, kendisine ve diğer insanlara karşı yapması gere­ken görevleridir.

Ahlâk, insanın uymakla sorumlu olduğu kurallardır. Bu hüküm ve esas­lar bütün dinlerde ortak olarak vardır.