Dini Konular Dini Sorular ve Cevaplar

Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?

Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?
Written by admin

Ehli Sünnet Vel cemaat Nedemektir?
İtikattaki doğruluğun ölçüsü nedir? Bu sorunun cevabını Allah- ü Teâlâ Hazretleri Bakara Suresi 137. ayeti kerimede veriyor;

“Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidayete ermiş olurlar.” Bu ayeti ke­rimede Allah-ü Teâlâ’nın siz dediği şüphe yok ki Peygamberi- miz(sav) ve ashabıdır.

Yine bu soruya cevap teşkil edebilecek Peygamberimizin(sav) şu Hadis-i Şerifi vardır.

“Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölünecektir. Bunlardan biri hariç diğerleri cehennemdedir. Bu fırka hangisidir diye sorulduğunda ise; Benim ve ashabımın bulunduğu itikad üzere bulunanlardır.”

Peygamber Efendimizin(s.a.v.) işaret ettiği bu fırkaya cehennem­den kurtulan topluluk manasında Fırka-i Naciye denir. Bu fırka ayette zikredilen Ashab-ı Kiram’a itikad ve amel hususunda tabi olduğundan, kendisine Peygamberimiz (s a v ) ve ashabının takipçileri manasında “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” denilmiştir. İslâmiyet’in başlangıcından bu yana Müslümanların büyük çoğunluğu “Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat” yolunu takip etmişlerdir.

Peygamberimizin cehennemlik olarak nitelendirdiği fırkalara ise sapıtmış, yoldan çıkmış manasında “Fırka-ı Dâlle” denilir. Bunlar Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifleri nefislerinin arzularına göre yo­rumlayıp Sahabe-i Kiram’ın yolundan ayrılan fırkalardır.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunun iki hak mezhebi vardır.

  1. Maturidi Mezhebi: (İmam Ebu Mansur Muhammed el- Maturidi; H. 280-333)
  2. Eş’ari Mezhebi: (İmam Ebul Haşan Aliyyül Eşâri; H. 260-324)

Bizim İtikatta mezhebimiz Maturidi mezhebidir.

Bu iki mezhep (imamı) arasındaki ihtilâflar, asli meselelerde de­ğil fer’i meselelerdedir. Kaldı ki ihtilâfların çoğu ifade ediliş tarzın­dan kaynaklanmaktadır.