admin 01-01-2017, Saat: 11:39   
#1
Ala­cak­la­rın Zekatı
Baş­ka­la­rı­nın zim­me­tin­de olup, ni­sap mik­ta­rı­na ula­şan na­kit pa­ra tü­rün­den ala­cak­lar, zekâta ta­bi olup ol­ma­ma ba­kı­mın­dan üçe ay­rı­lır.
a) Kuv­vet­li ala­cak: Borç ola­rak ve­ri­len pa­ra­lar, ve­re­si­ye sa­tı­lan ti­ca­ret mal­la­rı­nın be­de­li olan ala­cak­lar, borç­lu bor­cu­nu ka­bul edi­yor­sa ve­ya borç sağ­lam bel­ge­ler­le is­pat edi­le­bi­le­cek du­rum­da ise kuv­vet­li ala­cak­lar­dır. Bun­lar tah­sil edil­di­ği za­man geç­miş yıl­la­ra ait zekâtları ve­ri­lir.
Kuv­vet­li olan ve üze­rin­den bir yıl geç­miş bu­lu­nan bir ala­cak­tan ni­sa­bın en az beş­te bir mik­ta­rı tah­sil edi­lir­se, bu mik­ta­rın zekâtı he­men ve­ri­lir. Bun­dan az tah­sil edi­lir­se, sa­hi­bi­nin zekâta ta­bi baş­ka bir ma­lı bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de zekâtını he­men ver­me­si ge­rek­mez.
Di­ğer yan­dan İmam Mu­ham­med’e gö­re böy­le bir ala­cak, borç­lu ta­ra­fın­dan inkâr edil­mek­te ise, ala­cak­lı­nın is­pat edi­ci bel­ge­le­ri bu­lun­sa bi­le, tah­sil edil­di­ği za­man geç­miş yıl­la­ra ait zekâtı la­zım gel­mez. Sağ­lam gö­rü­len gö­rüş de bu­dur. Çün­kü her bel­ge ha­kim ta­ra­fın­dan ge­çer­li sa­yıl­maz ve her­kes da­va aç­ma imkânını bu­la­ma­ya­bi­lir.
b) Or­ta de­re­ce­de ala­cak­lar: Ti­ca­ret mal­la­rı­nın ve­ya yı­lın ya­rı­dan faz­la­sın­da me­ra­da ot­la­yan hay­van­la­rın sa­tı­şın­dan do­ğan ala­cak­lar ni­te­li­ğin­de ol­ma­yıp, ki­ra ala­ca­ğı ve­ya adi bir el­bi­se­nin sa­tı­şın­dan do­ğan ala­cak­lar or­ta ala­cak­lar­dır. Bu gi­bi borç­lar­da yıl­lan­ma sü­re­si ki­ra­cı­nın ve­ya müş­te­ri­nin zim­me­tin­de borç mey­da­na gel­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren baş­lar ve ge­çe­cek yıl­lar için zekât ver­mek ge­re­kir. An­cak tam ni­sap mik­ta­rı ka­dar tah­sil edil­me­dik­çe, sa­hi­bi­nin zekâta ta­bi baş­ka ma­lı bu­lun­ma­dı­ğı tak­tir­de, zekâtını he­men ver­me­si ge­rek­mez.
Ebu Hanîfe’den da­ha sağ­lam gö­rü­len bir ri­va­ye­te gö­re, bu tür ala­cak­la­rın geç­miş yıl­la­ra ait zekâtları la­zım gel­mez. Bel­ki ni­sap mik­ta­rı kab­ze­di­lip bir yıl ge­çin­ce ve­ya zekâta ta­bi baş­ka mal var­sa, yıl geç­me­si bek­len­mek­si­zin bu­na ek­le­ne­rek zekâtı ve­ri­lir.
c) Za­yıf ala­cak­lar: Bir şe­yin kar­şı­lı­ğı ol­mak­sı­zın baş­ka­sı­nın üze­rin­de olan ala­cak­tır. Me­hir, mi­ras, va­siy­yet, an­laş­ma­lı bo­şan­ma­da ka­dın­dan alı­na­cak muhâlea be­de­li ve di­yet ala­ca­ğı gi­bi ala­cak­lar bu ni­te­lik­te­dir. Çün­kü me­hir, bir mal mü­ba­de­le­sin­den doğ­muş bir borç de­ğil­dir. Bo­şan­ma be­de­li­nin de bir mal ola­rak kar­şı­lı­ğı yok­tur. Va­si­yet bor­cu di­yet ve sulh be­del­le­ri ile mi­ras mal­la­rı da, bir ma­lın kar­şı­lı­ğı olan ala­cak­lar de­ğil­dir. Bu gi­bi ala­cak­lar­dan ni­sap mik­ta­rı el­de edi­lip üze­rin­den bir yıl geç­me­dik­çe zekât ver­mek ge­rek­mez.
Ala­cak­la­rın bu şe­kil­de sı­nıf­lan­dı­rıl­ma­sı Ebu Hanîfe’ye gö­re­dir.
So­nuç ola­rak; bu ala­cak­la­rın her bi­rin­den zekât ver­mek farz­dır. An­cak öde­me tes­lim al­ma sı­ra­sın­da farz olur. Kuv­vet­li ala­cak­lar­da ni­sa­bın beş­te bi­ri alı­nın­ca, or­ta ve za­yıf ala­cak­lar­da ise ni­sa­bın ta­ma­mı ka­dar alı­nın­ca zekât ver­mek ge­re­kir. Di­ğer yan­dan bir be­del kar­şı­lı­ğı ol­ma­yan za­yıf ala­cak­lar ye­ni bir ka­zanç el­de et­me ni­te­li­ği ta­şı­dı­ğı için bun­la­rın üze­rin­den bir yıl sü­re geç­me­si ge­re­kir. Zekâta ta­bi baş­ka bir mal bu­lun­ma­sı ha­lin­de ise bun­lar bir­bi­ri­ne ek­le­ne­rek zekâtı ve­ri­lir.
Ebu Yûsuf ve İmam Mu­ham­med’e gö­re, di­yet dı­şın­da­ki tüm ala­cak­lar eşit olup kuv­vet­li ala­cak ni­te­li­ğin­de­dir. Üze­rin­den bir yıl geç­sin ve­ya geç­me­sin tah­sil edi­len ala­ca­ğın zekâtı ve­ri­lir. Çün­kü borç­lu­nun ya­nın­da iken ge­çen sü­re ala­cak­lı­nın ya­nın­da geç­miş gi­bi­dir.71
Şâfiîlere gö­re, al­tın, gü­müş ve­ya ti­ca­ret ma­lı­nın kar­şı­lı­ğı olan ala­cak­lar için, el­de et­me­ye güç ye­tin­ce geç­miş yıl­la­rın zekâtını ver­mek de ge­re­kir. An­cak ala­cak hay­van cin­sin­den ve­ya hur­ma, üzüm gi­bi yi­ye­cek mad­de­le­ri ka­bi­lin­den olur­sa zekât ge­rek­mez.72
resim
Ara
Cevapla


Ala­cak­la­rın Zekatı Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı İle İl­gi­li De­lil­ler admin 0 1,810 01-01-2017, Saat: 11:41
Son Yorum: admin
  Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı admin 0 1,858 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Ma­den ve De­fi­ne­le­rin Zekatı admin 0 1,994 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Kâğıt Pa­ra­la­rın Zekatı admin 0 1,706 01-01-2017, Saat: 11:33
Son Yorum: admin
  Aya­rı Dü­şük Al­tın ve Gü­mü­şün zekatı admin 0 1,880 01-01-2017, Saat: 11:32
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: