admin 01-01-2017, Saat: 11:32   
#1
Aya­rı Dü­şük Al­tın ve Gü­mü­şün zekatı

De­ğe­ri da­ha dü­şük ma­den­le ka­rı­şık bu­lu­nan al­tın ve­ya gü­mü­şe “mağşûş” de­nir. Al­tı­nın gü­müş­le ve­ya gü­mü­şün ba­kır­la ka­rış­tı­rıl­ma­sı gi­bi.
Al­tın ve gü­müş baş­ka bir ma­den­le ka­rı­şık bu­lu­nun­ca, al­tı­nı çok­sa al­tın, gü­mü­şü çok­sa gü­müş hük­mün­de olur. Eğer ka­rı­şık ma­den ya­rı­dan faz­la ise al­tın ve­ya gü­müş kıs­mı ni­sap mik­ta­rı­na ula­şır­sa ve­ya ulaş­ma­dı­ğı tak­dir­de baş­ka pa­ra­sı ya­hut ti­ca­ret ma­lı bu­lu­nur­sa, ona gö­re zekâtı he­sap edi­le­rek ve­ri­lir. Bun­lar ti­ca­ret mal­la­rın­dan ise di­ğer ma­den kıs­mı da ay­rı­ca dik­ka­te alı­nır. Bun­la­rın al­tın ve­ya gü­müş kıs­mı ni­sap mik­ta­rı­na ulaş­maz­sa ta­ma­mı ti­ca­ret ma­lı hük­mün­de olur.
Al­tın ile gü­müş ra­yiç pa­ra ni­te­li­ğin­de ol­ma­mak üze­re ka­rı­şık bir hal­de bu­lu­nur­sa ba­kı­lır. Eğer al­tın ken­di ba­şı­na ni­sap mik­ta­rın­da ise ve­ya iki­si bir ni­sap mik­ta­rın­da olup al­tın gü­mü­şe tar­tı ve­ya kıy­met­çe ga­lip ve­ya eşit ise hep­si al­tın sa­yı­lır, ona gö­re zekât ge­re­kir. Fa­kat al­tın ni­sap mik­ta­rın­da ol­ma­yıp ken­di­si­ne gü­müş ga­lip ise hep­si de gü­müş sa­yı­lır.
Me­se­la; al­tın ve gü­müş ka­rı­şı­mı bir tab­lo­da al­tın yir­mi mis­kal, gü­müş iki ve­ya üç yüz dir­hem ol­sa hep­si al­tın sa­yı­lır. Yi­ne al­tın on mis­kal ol­du­ğu hal­de, iki üç yüz dir­hem olan gü­müş kıs­mın­dan kıy­met­li bu­lun­sa yi­ne hep­si al­tın sa­yı­lır. Fa­kat al­tın yi­ne on mis­kal ol­du­ğu hal­de gü­müş kıs­mı yüz, iki ve­ya üç yüz dir­dem ka­dar olup kıy­met­çe on mis­kal al­tın­dan yük­sek bu­lun­sa hep­si gü­müş sa­yı­lır.
Ra­yiç olan mağşûş pa­ra­la­rın al­tın­la­rı ve­ya gü­müş­le­ri, ka­rı­şık mad­de­le­re ga­lip ve­ya eşit olur­sa al­tın ve­ya gü­müş gi­bi zekâta ta­bi olur­lar. Mağ­lub o­lur­sa ti­ca­ret mal­la­rı hük­mün­de olup yıl so­nun­da­ki kıy­met­le­ri­ne gö­re zekâtları ve­ri­lir. Bun­lar­da ti­ca­ret ni­ye­ti aran­maz. Çün­kü na­kit pa­ra ye­rin­de­dir.
Al­tın ile gü­müş ka­rı­şı­mı ra­yiç pa­ra, ak­ça ve­ya ti­ca­ret ma­lı ka­bi­lin­den ol­ma­yın­ca tar­tı­la­rı esas alı­nır, bun­lar ni­sap mik­ta­rı­na ula­şır­sa ve­ya ulaş­ma­dı­ğı hal­de zekâta ta­bi baş­ka bir mal ile bir­lik­te bu­lu­nur­sa ona gö­re zekâtları he­sap­la­nır.
resim
Ara
Cevapla


Aya­rı Dü­şük Al­tın ve Gü­mü­şün zekatı Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı İle İl­gi­li De­lil­ler admin 0 1,809 01-01-2017, Saat: 11:41
Son Yorum: admin
  Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı admin 0 1,857 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Ma­den ve De­fi­ne­le­rin Zekatı admin 0 1,993 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Ala­cak­la­rın Zekatı admin 0 1,968 01-01-2017, Saat: 11:39
Son Yorum: admin
  Kâğıt Pa­ra­la­rın Zekatı admin 0 1,706 01-01-2017, Saat: 11:33
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: