admin 01-01-2017, Saat: 11:43   
#1
Ti­ca­ret Ma­lın­dan Zekatın He­sap­lan­ma­sı:
Ti­ca­ret eş­ya­sı üze­rin­den bir yıl ge­çin­ce al­tın ve­ya gü­müş üze­rin­den fa­kir­ler için da­ha ya­rar­lı olan ter­cih edi­le­rek ni­sap be­lir­le­nir. Zen­gin­lik sı­nı­rı­nın tes­pi­tin­de, te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­ri is­tis­na edi­le­rek, ter­cih edi­len gö­rü­şe gö­re ki­şi ken­di­si­nin ve bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu kim­se­le­rin bir yıl­lık mas­raf­la­rı­nı ve borç­la­rı­nı dü­şer. Ge­ri­de ka­lan na­kit pa­ra ve­ya ti­ca­ret eş­ya­sı ni­sap mik­ta­rı­na ula­şır ve üze­rin­den de bir yıl geç­miş olur­sa, bun­lar bir­bi­ri­ne ek­le­ne­rek kırk­ta bir zekâta ta­bi olur.90
Ti­ca­ret ma­lı­nın ze­ka­tı kırk­ta­bir ola­rak ken­di cin­sin­den ve­ri­le­bi­le­ce­ği gi­bi, ma­lın kıy­me­ti­nin kırk­ta bi­ri de ve­ri­le­bi­lir. Zekât yü­küm­lü­sü bu ko­nu­da ter­cih hak­kı­na sa­hip­tir. Çün­kü ti­ca­ret ma­lı, zekâtın farz ol­du­ğu bir mal­dır. Al­tın, gü­müş, hay­van ve­ya ta­rım ürün­le­rin­de zekât ken­di cins­le­rin­den ve­ri­le­bil­di­ği­ne gö­re bun­la­rın zekâtını da ken­di cin­sin­den ver­mek ca­iz­dir. Bu gö­rüş Hanefîlere ait­tir.
Fa­kih­le­rin ço­ğun­lu­ğu­na gö­re ise, ti­ca­ret mal­la­rı­nın zekâtını kıy­met ola­rak ver­mek ge­re­kir. Çün­kü ni­sap kıy­met üze­rin­den be­lir­len­mek­te­dir. Bu yüz­den zekât mal­da de­ğil, an­cak kıy­me­tin­de farz ol­muş­tur.91
Hanefîlere gö­re ti­ca­ret mal­la­rı­nın zekâtının ken­di cin­sin­den ve­ri­le­bil­me­si uy­gu­la­ma­da bü­yük ko­lay­lık­lar ge­tir­mek­te­dir. Özel­lik­le fa­kir­le­rin ih­ti­ya­cı olan gı­da mad­de­le­ri, gi­ye­cek, ya­ka­cak, in­şa­at mal­ze­me­si ve ben­zer­le­ri­nin ken­di cin­sin­den zekâtını ver­mek yok­sul­la­rın doğ­ru­dan ya­rar­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Di­ğer yan­dan es­naf ve tüc­ca­rın bü­yük meb­lağ­la­ra ula­şan zekâtını yıl so­nun­da na­kit ola­rak ayı­rıp öde­me­si güç­lük do­ğu­rur, bu du­rum zekâtın ya geç öden­me­si­ne ve­ya az ve­ril­me­si­ne ya da hiç ve­ril­me­me­si­ne yol aça­bi­lir. Hal­bu­ki, bir gı­da top­tan­cı­sı­nın, bir ku­maş tüc­ca­rı­nın ve­ya bir kon­fek­si­yon­cu­nun sa­yım ya­pa­rak ti­ca­ret ma­lı­nın kırk­ta bi­ri­ni ayı­ra­rak yok­sul­la­ra da­ğıt­ma­sı ya da bu­nun Asr-ı sa­a­det­te ol­du­ğu gi­bi tek el­den ya­pıl­ma­sı bir İslâm ül­ke­sin­de fa­kir­lik prob­le­mi­ni kök­ten çöz­me­ye ye­ter­li­dir. Ni­te­kim ül­ke­mi­zin zekât po­tan­si­ye­li ile il­gi­li ola­rak ya­pı­lan ba­zı is­ta­tis­ti­ki bi­lim­sel araş­tır­ma­lar uy­gu­lan­dı­ğı tak­dir­de bu sos­yal yar­dım­laş­ma ku­ru­mu­nun, bü­yük bir eko­no­mik güç oluş­tu­ra­ca­ğı ve bu yol­la yok­sul­la­rın, ça­re­siz­le­rin ız­dı­ra­bı­nın din­di­ri­le­bi­le­ce­ği or­ta­ya ko­nul­muş­tur.92
Ti­ca­ret­ten yıl bo­yun­ca el­de edi­len kârlar ile hay­van­lar­dan do­ğan yav­ru­lar, mi­ras, ba­ğış gi­bi ti­ca­ri ol­ma­yan yol­lar­dan el­de edi­len mal­lar ser­ma­ye­ye ek­le­nir. Yıl so­nun­da bun­lar bir bü­tün ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­rek zekât he­sa­bı ya­pı­lır. An­cak yıl dol­duk­tan son­ra mey­da­na ge­le­cek ila­ve­le­rin asıl ma­la ek­le­ne­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da bir gö­rüş ay­rı­lı­ğı yok­tur.
resim
Ara
Cevapla


Ti­ca­ret Ma­lın­dan Zekatın He­sap­lan­ma­sı Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Zekâtın Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı admin 0 1,789 01-01-2017, Saat: 11:30
Son Yorum: admin
  Zekâtın Da­yan­dı­ğı De­lil­ler admin 0 1,823 01-01-2017, Saat: 11:26
Son Yorum: admin
  Zekâtın Hik­met­le­ri admin 0 1,859 01-01-2017, Saat: 11:25
Son Yorum: admin
  Zekâtın Ta­ri­fi admin 0 1,850 01-01-2017, Saat: 11:25
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: