admin 01-01-2017, Saat: 11:41   
#1
Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı İle İl­gi­li De­lil­ler:
Kur’an-ı Ke­rim’de şöy­le bu­yu­ru­lur: “Ey İman eden­ler, ka­zan­dık­la­rı­nı­zın ve si­zin için yer­den çı­kar­dık­la­rı­mı­zın he­lal ve te­miz olan­la­rın­dan Al­lah için har­ca­yın”81. Bu ayet ti­ca­ret mal­la­rı ve top­rak ürün­le­ri­nin zekâtı ile il­gi­li ola­rak in­miş­tir.82
Hz. Pey­gam­ber (s.a.s) şöy­le bu­yur­muş­tur: “De­ve­den zekât var­dır, sı­ğır­dan zekât var­dır, bezden83zekât var­dır.”84 Se­mu­re b. Cün­deb (r.a) şöy­le de­miş­tir: “Rasûlullah (s.a.s) ti­ca­ret için ha­zır­la­dı­ğı­mız mal­lar­dan zekât ver­me­mi­zi bi­ze em­re­der­di.”85 Ebu Amr b. Ham­mas’ın ba­ba­sın­dan ri­va­yet et­ti­ği­ne gö­re şöy­le de­miş­tir: “Hz. Ömer ba­na; ‘Ma­lı­nın zekâtını öde’ di­ye emir ver­di. Ben de­dim ki: ‘Be­nim sa­de­ce ok tor­bam ve de­ri­le­rim var­dır.” Ba­na: ‘On­la­rın de­ğe­ri­ni he­sap­la ve zekâtlarını öde’ de­di.”86 İbn Ku­da­me (ö.620/1223) ti­ca­ret mal­la­rı­na zekât uy­gu­la­ma­sı ile il­gi­li ola­rak şöy­le de­miş­tir: “Bu yay­gın olan bir olay­dır. As­hab-ı ki­ram’dan da kim­se bu­na kar­şı çık­ma­dı­ğı için icmâ mey­da­na gel­miş­tir. Bu, Hz. Ömer, İbn Ömer ve İbn Ab­bas’tan ri­va­yet edil­miş­tir. Ha­san, Ca­bir b. Zeyd, Ta­vus, Ne­hai, Sev­ri, Ev­zai, Ebu Hanîfe, Şâfiî, Mâlik ve İb­nu Han­bel’in gö­rü­şü de bu­dur.87
İmam Mâlik ve Da­vud ez-Za­hi­ri’den ri­va­yet edi­len, ti­ca­ret mal­la­rın­dan zekât ol­ma­dı­ğı gö­rü­şü “At­lar­la kö­le­le­rin zekâtından si­zi af­fet­tim”88 ha­di­si­ne da­yan­mak­ta­dır. An­cak bu ha­dis­ten kas­te­di­len bu mal­la­rın ken­di­le­rin­den zekât ve­ril­me­ye­ce­ği­dir. Ti­ca­ret ama­ciy­le el­de bu­lun­du­rul­duk­la­rı tak­dir­de kıy­met­le­ri üze­rin­den zekât ve­ril­me­si­ne bu ha­dis en­gel de­ğil­dir. Di­ğer yan­dan Mâlikîlerin mez­hep gö­rü­şü­ne gö­re, şart­lar ger­çek­le­şir­se ti­ca­ret mal­la­rı­na zekât ge­re­kir.89
Ti­ca­ret mal­la­rı ge­liş­me­si ve ço­ğal­ma­sı ga­ye edi­ni­len mal­lar­dır. Ni­te­kim zekâta ta­bi olan al­tın, gü­müş, pa­ra, hay­van­lar ve ta­rım ürün­le­rin­de de bu özel­lik var­dır. Ti­ca­ret mal­la­rı­nın te­mel­de pa­ra ol­du­ğun­da şüp­he yok­tur. Bun­la­rın be­de­li olan na­kit pa­ra­ya zekât ge­re­kir­ken, ti­ca­ret mal­la­rı­na ge­rek­me­me­si eko­no­mik bir çe­liş­ki do­ğu­rur­du. Di­ğer yan­dan bu du­rum na­kit pa­ra­nın ti­ca­ret ma­lı­na çev­ri­le­rek sü­rek­li zekât dı­şı tu­tul­ma­sı­na ve yok­sul­la­rın bun­dan za­rar gör­me­si­ne yol açar­dı
resim
Ara
Cevapla


Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı İle İl­gi­li De­lil­ler Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ti­ca­ret Mal­la­rı­nın Zekatı admin 0 1,858 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Ma­den ve De­fi­ne­le­rin Zekatı admin 0 1,993 01-01-2017, Saat: 11:40
Son Yorum: admin
  Ala­cak­la­rın Zekatı admin 0 1,968 01-01-2017, Saat: 11:39
Son Yorum: admin
  Kâğıt Pa­ra­la­rın Zekatı admin 0 1,706 01-01-2017, Saat: 11:33
Son Yorum: admin
  Aya­rı Dü­şük Al­tın ve Gü­mü­şün zekatı admin 0 1,880 01-01-2017, Saat: 11:32
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: