admin 01-01-2017, Saat: 11:26   
#1
Zekâtın Da­yan­dı­ğı De­lil­ler:
Zekât, İslâm'ın beş te­mel esa­sın­dan bi­ri olup, Hic­re­tin ikin­ci yı­lın­da Şev­val ayın­da Ra­ma­zan oru­cu ve fit­re­den son­ra farz kı­lın­mış­tır. Kur'ân-ı Kerîm’de yir­mi se­ki­zi na­maz­la bir­lik­te ol­mak üze­re otuz iki yer­de zekât em­ri bu­lun­mak­ta­dır. Bu du­rum na­maz ile zekât ara­sın­da­ki sı­kı bir iliş­ki­nin var­lı­ğı­nı gös­te­rir.
Zekâtın farz olu­şu Ki­tap, Sün­net, ve İcmâ ile sa­bit­tir.
Al­lah Teâlâ şöy­le bu­yu­rur:
“Na­ma­zı kı­lın, zekâtı ve­rin.”7 “Mü'min­le­rin mal­la­rın­dan zekât al ki on­la­rı te­miz­le­yip mal­la­rı­nı ço­ğal­ta­sın.”8 “Ha­sat gü­nü ürü­nün hak­kı­nı öde­yin.”9
Sün­net­ten de­lil; Hz. Pey­gam­ber (s.a.s.)'in; “İslâm beş te­mel üze­ri­ne ku­rul­muş­tur. Bun­lar­dan bi­ri de zekât ver­mek­tir.”10 ha­di­si ile Mu­az b. Ce­bel'i Ye­men'e va­li ola­rak gön­de­rir­ken ken­di­si­ne söy­le­di­ği şu söz­ler­dir: “On­la­ra bil­dir ki, Al­lah Teâlâ ken­di­le­ri­ne zekâtı farz kıl­mış­tır. Zekâtı ora­nın zen­gin­le­rin­den al, fa­kir­le­ri­ne ver.”11 Zekâtın farz ol­du­ğu­nu bil­di­ren baş­ka ha­dis­ler de var­dır.
Di­ğer yan­dan yüz­yıl­lar bo­yun­ca bü­tün müc­te­hid­ler zekâtın farz olu­şu üze­rin­de gö­rüş­bir­li­ği için­de ol­muş­lar­dır. As­hab-ı Ki­ram zekât ver­me­yen­ler­le sa­va­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da it­ti­fak et­miş­tir. Zekâtın farz ol­du­ğu­nu inkâr eden kim­se din­den çı­kar
resim
Ara
Cevapla


Zekâtın Da­yan­dı­ğı De­lil­ler Konusu Araçları
Direk Link
HTML Link
BBCode Link
Paylaş


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ti­ca­ret Ma­lın­dan Zekatın He­sap­lan­ma­sı admin 0 1,860 01-01-2017, Saat: 11:43
Son Yorum: admin
  Zekâtın Farz Ol­ma­sı­nın Şart­la­rı admin 0 1,797 01-01-2017, Saat: 11:30
Son Yorum: admin
  Zekâtın Hik­met­le­ri admin 0 1,869 01-01-2017, Saat: 11:25
Son Yorum: admin
  Zekâtın Ta­ri­fi admin 0 1,859 01-01-2017, Saat: 11:25
Son Yorum: admin

Hızlı Menü: