Dini Konular

Hak din ve batıl dinler

Hak din ve batıl dinler
Written by admin

Hak din ve batıl dinler

Bugün yeryüzünde insanların bağlı oldukları dinleri başlıca üçe ayırabi­liriz.

Hak din, tahrif edilmiş dinler ve batıl dinler.

Hak dinin özelliği nedir?

Hak dinin en önemli özelliği vahye dayalı olmasıdır. Bunun için hak di­ne aynı zamanda İlahî ve semavî din de denir.

Yüce Allah, hak dini insanlara peygamberleri vasıtasıyla duyurmuştur. Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din, hak din­dir. Çünkü peygamberlerin hepsi de insanları Allah’ın varlık ve birliğine davet etmişler, Rablerini tanıyıp O’na kulluk etmeye çağırmışlardır.

Bunun için her peygamberin getirmiş olduğu din, temelde birdir ve aynı hakikatleri öğretmektedir. Bu gerçekler Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilir:

“Ey Muhammedi Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, ‘Ben’den başka bir ilah yoktur. O halde ancak Bana ibadet edin’ diye vahyetmemiş olalım.”[1]

“Şüphesiz ki her ümmete ‘Yalnız Allah’a ibadet edin, her azdırıcıdan sakının’ diye bir peygamber gönderdik. İçlerinden bir kısmını Allah doğru yola sevk etti. Diğer bir kısmı da sapıklığı hak etti.”[2]

Hak dinlerde bir olan esasları ve ortak özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Hak din, Allah tarafından gönderilmiş hakikatler manzumesidir.
 2. Hak din, bir olan Allah’a iman ve yalnız O’na ibadet etmeyi esas alır.
 3. Hak din, bu fâni âlemden sonra ebedî bir hayatın geleceğini haber ve­rir. İnsanların işlemiş olduğu amellerden dolayı mesul tutulacaklarını, he­saba çekileceklerini, ceza veya mükâfat göreceklerini bildirir.
 4. Hak dine göre Cenab-ı Hak istediği kulunu peygamberlik mertebesine yükseltmiş, emir ve hükümlerini insanlara onlar vasıtasıyla ulaştırmıştır.
 5. Hak dinin bütün hüküm ve esasları mukaddes bir kitaba dayanır.
 6. Hak din, melek ve ruhanî varlıklara inanmayı telkin eder.
 7. Hak dinler insanların mutlu bir hayat düzeni içinde yaşamalarım esas alır.
 8. Hak dine göre insanlar ibadeti sadece emredildiği için yaparlar. Ger­çek yaratıcı ancak Allah’tır. O’ndan başka ibadet edilecek ve yardım istene­cek kimse yoktur.
 9. Hak dinin telkin ettiği esaslar akıl ve mantıkla, ilim ve fenle çatışmaz. Allah’ın bütün hitapları akla uygundur. Aklı olmayan insana teklif de yok­tur.
 10. Hak dinler sosyal hayatta kardeşliği, eşitliği ve adaleti kurar. Bütün in­sanlar hak ve adalet karşısmda eşittirler. Hiç kimsenin bir ayrıcalığı yoktur.
 11. Hak din hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, her şeyin Allah’ın ilmi ve takdiri ile olduğuna, dolayısıyla kadere inanmayı telkin eder.

[1] Enbiyâ Suresi, 21:25.

[2] Nahl Suresi, 16:36.