Dini Konular

Hak din ve batıl dinler

Hak din ve batıl dinler
Written by admin

İslam’a Göre Hak Dinler ve Batıl Dinler

İslam dininde, hak dinler ve batıl dinler olmak üzere iki temel din kategorisi vardır. Hak dinler, Allah tarafından gönderilen ve insanlara doğru yolu gösteren dinlerdir. Batıl dinler ise insan aklı ve düşüncesiyle ortaya çıkan, genellikle gizli öğretilere dayanan dinlerdir.

Hak Dinler

İslam’a göre hak dinler, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilmiş olan dinlerdir. Bu dinler, insanlara doğru yolu gösterir ve onları Allah’a ibadet etmeye çağırır. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık, İslam’a göre hak dinler olarak kabul edilir.

Hak Dinlerin Özellikleri:

Allah tarafından gönderilmişlerdir.
Peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılmışlardır.
İnsanlara doğru yolu gösterirler.
Allah’a ibadet etmeye çağırırlar.
Evrenseldirler, yani tüm insanlık için geçerlidirler.


Batıl Dinler

Batıl dinler, insan aklı ve düşüncesiyle ortaya çıkan, genellikle gizli öğretilere dayanan dinlerdir. Bu dinler, genellikle hak dinlerin öğretilerinden etkilenmiş olsalar da, onlardan farklıdırlar. Batıl dinler arasında Budizm, Hinduizm ve Tasavvuf yer alır.

Batıl Dinlerinin Özellikleri:

 • İnsan aklı ve düşüncesiyle ortaya çıkmışlardır.
 • Gizli öğretilere dayanırlar.
 • Hak dinlerin öğretilerinden etkilenmiş olsalar da, onlardan farklıdırlar.
 • Genellikle mistik ve ezoterik öğretiler içerirler.
 • Belirli bir peygamber veya kutsal kitapları yoktur.


Hak Dinler ve Batıl Dinler Arasındaki Farklar

Hak dinler ve batıl dinler arasındaki temel farklar şunlardır:

Kaynak: Hak dinler Allah tarafından gönderilirken, batıl dinler insan aklı ve düşüncesiyle ortaya çıkar.
Peygamber: Hak dinler peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılırken, batıl dinlerin belirli bir peygamberi yoktur.
Öğretiler: Hak dinler, insanlara doğru yolu gösteren ve Allah’a ibadet etmeye çağıran evrensel öğretiler içerirken, batıl dinler genellikle gizli öğretilere dayanır ve mistik ve ezoterik öğeler içerir.
Kapsam: Hak dinler tüm insanlık için geçerlidirken, batıln dinler genellikle belirli gruplara veya kişilere özgüdür.

İslam’a göre hak dinler, Allah tarafından gönderilen ve insanlara doğru yolu gösteren dinlerdir. Batıl dinler ise insan aklı ve düşüncesiyle ortaya çıkan, genellikle gizli öğretilere dayanan dinlerdir. Hak dinler ve batıl dinler arasındaki temel farklar, kaynakları, öğretileri ve kapsamlarıdır. Hak dinler ile batıl dinler arasında kaynak, inanç, uygulamalar ve ahiret inancı açısından temel farklar vardır.

……………………………………………………………….

TAHRİF EDİLMİŞ DİNLER HANGİLERİDİR?

………………………………………………………………..

Hak din nedir? Batıl din nedir?

Bugün yeryüzünde insanların bağlı oldukları dinleri başlıca üçe ayırabi­liriz.

Hak din, tahrif edilmiş dinler ve batıl dinler.

Hak dinin özelliği nedir?

Hak dinin en önemli özelliği vahye dayalı olmasıdır. Bunun için hak di­ne aynı zamanda İlahî ve semavî din de denir.

Yüce Allah, hak dini insanlara peygamberleri vasıtasıyla duyurmuştur. Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri din, hak din­dir. Çünkü peygamberlerin hepsi de insanları Allah’ın varlık ve birliğine davet etmişler, Rablerini tanıyıp O’na kulluk etmeye çağırmışlardır.

Bunun için her peygamberin getirmiş olduğu din, temelde birdir ve aynı hakikatleri öğretmektedir. Bu gerçekler Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilir:

“Ey Muhammedi Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, ‘Ben’den başka bir ilah yoktur. O halde ancak Bana ibadet edin’ diye vahyetmemiş olalım.”[1]

“Şüphesiz ki her ümmete ‘Yalnız Allah’a ibadet edin, her azdırıcıdan sakının’ diye bir peygamber gönderdik. İçlerinden bir kısmını Allah doğru yola sevk etti. Diğer bir kısmı da sapıklığı hak etti.”[2]

Hak dinlerde bir olan esasları ve ortak özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Hak din, Allah tarafından gönderilmiş hakikatler manzumesidir.
 2. Hak din, bir olan Allah’a iman ve yalnız O’na ibadet etmeyi esas alır.
 3. Hak din, bu fâni âlemden sonra ebedî bir hayatın geleceğini haber ve­rir. İnsanların işlemiş olduğu amellerden dolayı mesul tutulacaklarını, he­saba çekileceklerini, ceza veya mükâfat göreceklerini bildirir.
 4. Hak dine göre Cenab-ı Hak istediği kulunu peygamberlik mertebesine yükseltmiş, emir ve hükümlerini insanlara onlar vasıtasıyla ulaştırmıştır.
 5. Hak dinin bütün hüküm ve esasları mukaddes bir kitaba dayanır.
 6. Hak din, melek ve ruhanî varlıklara inanmayı telkin eder.
 7. Hak dinler insanların mutlu bir hayat düzeni içinde yaşamalarım esas alır.
 8. Hak dine göre insanlar ibadeti sadece emredildiği için yaparlar. Ger­çek yaratıcı ancak Allah’tır. O’ndan başka ibadet edilecek ve yardım istene­cek kimse yoktur.
 9. Hak dinin telkin ettiği esaslar akıl ve mantıkla, ilim ve fenle çatışmaz. Allah’ın bütün hitapları akla uygundur. Aklı olmayan insana teklif de yok­tur.
 10. Hak dinler sosyal hayatta kardeşliği, eşitliği ve adaleti kurar. Bütün in­sanlar hak ve adalet karşısmda eşittirler. Hiç kimsenin bir ayrıcalığı yoktur.
 11. Hak din hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, her şeyin Allah’ın ilmi ve takdiri ile olduğuna, dolayısıyla kadere inanmayı telkin eder.

[1] Enbiyâ Suresi, 21:25.

[2] Nahl Suresi, 16:36.