Dini Makale

İbadet insanı Cennete nasıl taşır?

İbadet insanı Cennete nasıl taşır?
Written by admin

İbadet insanı Cennete nasıl taşır?

İnsan her ne kadar kendisini güçlü ve kuvvetli saysa da sonsuz bir aciz­liği, bitmez ihtiyaçları vardır. Meyilleri, arzuları ve kabiliyetleri sayılama­yacak kadar çoktur. Yeryüzünün halifesi olan ve en güzel sima ile yaratılan insanın ruhunu ulvî âlemlere yücelten, kalbini nurlandıran, fikrini ışıklan­dıran, aklını ve zekâsını parlatan ibadettir. İstidat ve kabiliyetlerini gelişti­ren, insanı çevresine, ailesine ve cemiyete faydalı bir unsur haline getiren, elmas gibi kabiliyetlerini kömürleşmekten kurtaran ibadettir.

İnsanın doymayan arzularını, dünyaya sığmayan emellerini gerçekleşti­ren, bütün istek ve arzularını yerine getirmeye vesile olan ibadettir. İnsan iman ve taatiyle Rabb’ini razı ettiği an, ebedî saadete ulaşacaktır. Bu da ibadetin bir kerametidir.

Dünyayı kucaklayan, hiçbir sınır tanımayan his ve duyguları çekip çevi­ren, onları belli bir disiplin altına alan, ifrattan ve tefritten, aşırıya kaçmak­tan ve geri kalmaktan kurtaran ve gerçek mecralarında seyrettiren ibadet­tir.

. Kalpteki, ruhtaki ve manevî hayattaki pasları temizleyen, onları nurlan- dıran, aydınlatan, insanı layık olduğu gerçek insanlık mertebesine yücelten, onu adilikten ve bayağılıktan kurtaran ibadettir. Allah ile kul arasında kopmaz ve sarsılmaz bağı gerçekleştiren, inşam Yaratıcısına hakiki bir kul yapan itaattir, ibadettir.

Mü’min kendi hususî ibadetiyle kâinatın teşbihine ve zikrine ortak olur. Deryalar, çaylar, ırmaklar onunla coşar. Ağaçlar, dal ve yapraklar onunla birlikte sallanır. Kurtlar, kuşlar, balıklar ve bütün hayvanlar çeşitli sesler çı­kararak onun teşbihine ortak olurlar. Yıldızlar onunla birlikte yanıp söner­ler, gezegenler onunla birlikte döner, seyrederler. Melekler onunladır, dua­sına “Amin” derler. Allah dostları, peygamberler, veliler, şehitler onun ya­nındadır, onunla beraberdir.