Dini Konular

İbadetin etmenin insana faydaları

İbadetin etmenin insana faydaları
Written by admin

İbadetin etmenin insana faydaları

İbadeti Rabb’imiz emrettiği için O’nun rızasını kazanmak için yaparız. Bu da ibadetin ruhu ve esası olan ihlâstır. Esasen ibadet kulluğumuzu Ya­ratıcımıza takdimden ibarettir ve daha önce ihsan edilen nimetlerin şükrü­nü eda etmektir. Yani ibadeti ne cennet ümidi, ne de cehennem korkusu için yapmamaktır. Çünkü biz ücretimizi peşin olarak almışız. Dünyayı, ya­şadığımız vatanı, kısaca sahip olduğumuz her şeyi hazır bulduk. O halde bunları bize Verene minnet duyarak O’na boyun eğmeliyiz, secdeye varma­lıyız.

Allah’ımızın bize ihsan ettiği sayısız nimetler, hoşnutluğunu kazandı­ğımız takdirde âhirette vaat ettiği cennet ve ebedi mutluluk yalnız ve yal­nız O’nun lütfü ve ihsanıdır; rahmet deryasmdan karşılıksız ikramıdır, faz­lından bahşettiği bir hediyesidir.

Bundan dolayıdır ki cennet ve içindeki nimetler bizim ibadetlerimizin karşılığı olmaktan çok uzaktır. Öyleyse Allah’ımıza, “Ya Rabbi, Sen’den rahmetini isterim, ücretimi değil” dememiz, gerçek kulluğun gereğidir.

ibadetini eksiksiz yapan insan, bütün duyguları ve azalan ile Yaratıcısı­na kul olduğunu gösterir, dünyada ve âhirette mutluluğuna vesile olabile­cek birçok fayda ve üstünlükleri elde etmiş olur. Fakat bu netice ve fayda­lar yalnızca kula teşvik için Allah tarafından yapılan birer ihsandır. Yoksa noksan ve kusurlu ibadetlerimizle cennete hak kazandığımızı hiçbir zaman söyleyemeyiz.

Bakara Suresi, 2:21.

Originally posted 2017-01-16 20:09:56.