Mezhepler

İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi

İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi
Written by admin

İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi

İmam-ı Züfer’in görüş ve içtihadı ile amel edilir. Bu umumi bir kaide ol­makla beraber, bazı meselelerde bu sıra gözetilmez. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed’e iki imam manasında İmameyn denir. Bazı meseleler­de farklılıklar izah edilirken ikisinin ismini söylemek yerine bu ifade kulla­nılır.

İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi

İmam Mâlik’in babasının adı Enes’tir. Hicrî 93 tarihinde Medine’de dün­yaya gelmiş ve 179’da yine Medine’de vefat etmiştir. İmam Mâlik bütün Müslümanların iftihar ettiği dört büyük müçtehittendir. Dört mezhep imamlarının İkincisi ve Mâliki Mezhebi’nin kurucusudur. İmam Mâlik o sı­ralar bir ilim merkezi olan Medine-i Münevvere’de Tabimin büyük âlimle­rinden ders almış, bilhassa hadis, tefsir ve fıkıh sahasında herkesin müraca­at ettiği İlmî bir mertebeye yükselmişti. İmam-ı Mâlik’in Muvatta isimli ha­dis kitabı ilk telif edilen hadis kitabı olması yanında aynı zamanda “Kü- tüb-ü Sitte” gibi sahih kabul edilir. İmam Mâlik, İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf’la görüşmüştü.

İmam Mâlik, takva ehli bir insandı. Resulullah’a olan hürmet ve sevgi­sinden dolayı ölünceye kadar Medine sokaklarında hayvana binmemişti. Diğer muamelelerinde de son derece örnek bir şahsiyet olarak yaşamıştı.

Mâlikî Mezhebi Medine’de şekillendi. Sonraları Endülüs’e ve bütün Mağrip ülkelerine yayıldı. O toprakların insanları daha çok kırsal kesimde yaşamış olduklarından Mâlikî Mezhebi oralarda tanınmıştı. Bugün yine Sudan, Fas, Tunus ve Cezayir gibi Afrika ülkelerinde Mâlikî Mezhebi yay­gındır.