Dini Konular

İnsanın meleklerle ilişkisi nasıldır?

İnsanın meleklerle ilişkisi nasıldır?
Written by admin

İnsanın meleklerle ilişkisi nasıldır?

İnsanın meleklerle ilişkisi dünyaya gelmeden önce başlar, hayatı boyu devam eder, ölümle başka bir âleme geçip kabir hayatında değişik bir saf­haya girerek öbür âlemde de sürüp gider.

Dünyaya gelir gelmez bir yandan melek ilhamına, öbür yandan şeytanın telkinine maruz kalan insan, yaşadıkça bu iki hayır ve şer varlığın arasında bulunmaya; bazen nefsine ve şeytana mağlup olup kötü hallere sapmaya, bazen de meleklerin telkiniyle hidayete erip doğru yola girmeye adaydır. Böylece insan her zaman tam bir imtihan atmosferi içinde bulunur, insanin üzerinde melekle şeytanın mücadelesi o kadar şiddetlidir ki bunlar insanın kalbine girip şeytan vesveseyi, melek de ilhamı telkin ederek birbirleriyleyarış derler. Her insanın kötülükleri telkin eden özel bir şeytanı olduğu gi­bi iyilikleri ilham eden kendine ait bir meleği de vardır.

Melekler, Allah’ı teşbih eden, O’nu devamlı hatırlayan mü’minlere bü­yük ilgi duyarlar. Böyle bir topluluk nerede bulunursa hemen oraya gider, çevresini kuşatırlar. Bir hadiste bu gerçek şöyle dile getirilir:

“Yeryüzünde seyahat edip dolaşan Allah’ın melekleri vardır. Onlar, Al­lah’ın anıldığı ve O’na ibadet edilen meclisleri araştırırlar. Böyle bir toplu­luk buldukları zaman arkadaşlarına, ‘Gelin buraya, işte aradıklarınız bura­da’ diye çağırırlar. Bunun üzerine dünya semasında bulunan melekler ge­lir, kanatlarıyla o mü’minleri kuşatırlar. Sonra her şeyi en iyi bilen melekle­rin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ‘Kullarım ne söylüyorlar?’ diye onlara Sorar. Melekler: Ya Rabbi, Sen’i teşbih ediyor, Sen’i yüceltiyor ve Sana hamd edip şükrediyorlar’ diye cevap verirler.”46

Melekler, mü’minler arasındaki yakınlıktan da çok hoşlanırlar. Bir ha­diste şöyle buyrulur:

“Bir Müslüman’ın kardeşi için yaptığı dua makbuldür. O Müslüman’ın yanı başında görevli olan melek, Müslüman kardeşi için yaptığı hayır dua için ‘Âmin’ der ve ‘Kardeşin için istediğinin bir misli de sana verilsin’ dile­ğinde bulunur.”47

Allah’ın izni ile melekler insanların hep imdadına koşmuşlar, onlara dar zamanlarında yardımda bulunmuşlardır. Bu yardımın en güzeli cihad meydanlarında görülmüştür. Mesela, Bedir Savaşı’nda beş bin melek mü’minlere yardımcı olarak gönderilmiş ve mü’minlerin zafer kazanmala­rına vesile olmuşlardır.