Dini Konular

İslam Dinin Kaynağı Nedir?

İslam Dinin Kaynağı Nedir?
Written by admin

                                            İslam Dinin Kaynağı Nedir?
Yukarıda 3 ana sahada incelediğimiz İslâm Dini Hükümlerinin belirli kaynakları vardır. Eğer herhangi bir hüküm (emir veya ne- hiy) bu kaynaklardan birisine dayanıyorsa kabul edilir. Eğer bu kaynakların dışından gelen bir hüküm ise İslâmiyet ile alakası yok­tur. En hafif tabir ile “Bid’at” olur.

İslâm’da hükümlerin dört ana kaynağı vardır. Bunlar;

  1. Kitap:

Allah-ü Teâlâ’nın Peygamber Efendimize*sav 1 vahiy yoluyla 23 sene peyderpey indirdiği ve bize kadar hiçbir harfi değişmeden gelen Kur’an-ı Kerim’dir. Şimdiye kadar değiştirilemediği gibi kı­yamet’e kadar da değiştirilemeyecektir. Çünkü Allah-ü Teâlâ Kur’an-ı Kerim’i koruyacağını vaad etmiştir.

“Kur’an-ı muhakkak biz indirdik ve O’nun koruyucuları da elbette biziz.” (Hicr Suresi: 9)

  1. Sünnet:

Peygamber Efendimiz’in(sdv) Kur’an-ı Kerim dışında söylediği söz ve yaptığı işlerdir. Binaenaleyh Kur’an-ı Kerim’e “Vahy-i Metlüvv” (Okunan Vahiy), Sünneti Seniyye’ye ise “Vahy-i Gayrı Metlüvv” (Okunmayan Vahiy) denmiştir. Sünnet 3 kısımdır.

  1. Kavlî Sünnet: Peygamberimizin (s.a.v) mübarek sözlerine denir.
  2. Fiilî Sünnet: Peygamberimizin (s.a.v) yapmış olduğu işlere denir.
  3. Takrirî Sünnet: Peygamberimizin*59 v‘’ görüp sustuğu, müda­hale etmediği şeylere denir.
  4. İcma:

Peygamberimizden (s.a.v)) sonra Ashab-ı Kiram’ın ve sonraki asır­larda yetişen İslâm Müctehidleri’nin bir mesele üzerinde ittifak et­melerine “İcma” denir.

  1. Kıyas:

Ayet ve Hadis’te hakkında açık hüküm verilmemiş olan bir me­seleyi, hakkında hüküm sabit olan başka bir meseleyle karşılaştıra­rak, ikinci meselenin hükmünü birinci meseleye vermeye “Kıyas” denir. Kıyasta yeni bir hüküm verilmez. Sabit olan hükümler diğer meselelere uygulanır.

Kıyas ancak Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i iyi bilen müctehidler ta­rafından yapılabilir.

Originally posted 2016-12-22 14:05:41.