Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 2

İslam İnanç Esasları Soruları 2
Written by admin

11.   Sahifeler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a.       Hz. Adem 10 sahife
b.       Hz. İdris 30 sahife
c.       Hz. Şit 40 sahife
d.       Hz. İbrahim 10 sahife
e.       Hz. Lut 60 sahife
12.   “Uluhiyet”i parçalama, bölme ve kısımlara ayırma şeklinde ortaya çıkan şirk çeşidine ne ad verilir?
a.       Şirk-i isteklali
b.       Şirk taklid
c.       Şirk-i esbab
d.       Şirk-i tebiz
e.       Şirk-i hafi
13.   Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilmeyip önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberlere ne ad verilir?
a.       Resul
b.       Mürsel
c.       Veli
d.       Nebi
e.       Evliya
14.   Mucizeler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a.       Olağanüstü olay demek olan mucizelerin tekrarı mümkün değildir.
b.       Mucizelerde Peygamberlerin talebi dikkate alınmaz. Allah’ın dilemesi önemlidir
c.       Mucize ile gerçekleşen şey Peygamberlerin isteğine göre gerçekleşir
d.       Mucizeler Peygamberlere özgüdür
e.       Mucizenin, peygamberin meydan okumasının ardından gerçekleşmesi gerekir.
15.   Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlar arasında yer almaz?
a.       İsmet
b.       Metanet
c.       Fetanet
d.       Tebliğ
e.       Sıdk
16.   Her peygamberde insan olmanın da ötesinde bir takım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Bu sıfatlara ne ad verilir?
a.       Subuti sıfatlar
b.       Caiz sıfatlar
c.       Vacip sıfatlar
d.       Zati sıfatlar
e.       Nefsi sıfatlar
17.   Allah ve Rasulünün getirdiklerini hem söz hem de eylemleri ile yalanlayan kimselerin inkarına ne ad verilir?
a.       Cehli küfür
b.       İnadi küfür
c.       Hükmi küfür
d.       İnkari küfür
e.       Hafi küfür
18.   Risalet görevini üstlenen peygamberlerin Allah’tan aldıkları ilahi mesajı tam ve eksiksiz bir şekilde iletmeleri biçiminde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Sıdk
b.       Fetanet
c.       Vekil
d.       Tebliğ
e.       Emanet
19.   Kur’an ayetlerine “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelmekte olan hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
a.       Vahy-i metlüv
b.       Vahy-i gayri metlüv
c.       İlham
d.       Te’vil
e.       Kudsi hadis
20.   Peygamberlerin zeki ve akıllı olmaları şeklinde tarif edilen sıfatı hangisidir?
a.       İsmet
b.       Sıdk
c.       Emanet
d.       Fetanet
e.       Zekavet

CEVAPLAR
11. C
12. D
13. D
14. B
15. B
16. C
17. C
18. D
19. A
20. D