Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 3

İslam İnanç Esasları Soruları 3
Written by admin

21. İbranice bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelen ilahi kitabın ismi nedir?
a. Tevrat
b. İncil
c. Zebur
d. Kur’an
e. Ahd-i Atik

22. kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamlarına gelen ilahi kitabın adı nedir?
a. Tevrat
b. İncil
c. Zebur
d. Kur’an
e. Ahd-i Atik

23. Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamlarına gelen kutsal kitabın adı nedir?
a. Tevrat
b. İncil
c. Zebur
d. Kur’an
e. Ahd-i Atik

24. Sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamında kullanılan kutsal kitabın adı nedir?
a. Tevrat
b. İncil
c. Zebur
d. Kur’an
e. Ahd-i Atik

25. Kur’an-ı Kerimde geçen şekliyle Peygamberimizin müjdeci anlamındaki özelliğine …………….. uyarıcı anlamında ismine ……………….. denir. Boşlukları doldurunuz.
a. Nezir- Beşir
b. Beşir- Mukiz
c. Beşir- Nezir
d. Nezir- Mukiz
e. Muşir- Nezir

26. Peygamberimiz ölen insanın mezara konmasından sonra kuyruk sokumu kemiğinin dağılmayacağını haber vermektedir. Bu, hadisi şerifte hangi kelime ile ifade edilmiştir?
a. Salahu’l-cesed
b. Akdam
c. Acbü’z-zeneb
d. Fem
e. Ayneyn

27. aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alametlerinden değildir?
a. Duman
b. Deccal
c. Dabbetü’l-arz
d. İlmiyle amil alimlerin azalması
e. nüzulü isa

28. “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah işlerse onun cezasını görecektir.”
“Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur.”
Yukarıdaki ayetler aşağıdaki iman esaslarından hangisi ile ilgilidir?
a. Allah’a iman
b. Peygamberlere iman
c. kaza ve kadere iman
d. Ahirete iman
e. meleklere iman

29. “Ba’s” kelimesi sözlükte hangi anlamlara gelmektedir?
a. defterini sağdan alma
b. diriltme
c. sırat köprüsünü geçme
d. hesaba çekilme
e. mahşerde toplanma

30. “Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular.” Nuh-25
“Onlar, ‘Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de suçlarımızı itiraf ettik, bir daha çıkmağa yol var mıdır? derler.” Mümin*11
“Kötü azap Firavununu adamlarını sardı. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, “Firavunun adamlarını azabın en ağırına sokun” denir.”
Yukarıdaki ayetleri sünni islamcılar neyin varlığına delil olarak kabul etmektedirler?
a. cehennemin
b. kabir azabının
c. hesaba çekilmenin
d. amellerin tartılacağının
e. ruh göçünün

31. İmanı sadece dilin ikrarıdır şeklinde tanımlayan iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?
a. ehl-i sünnet
b. mutezile ve eşariler
c. pezdezi ve serahsi gibi bazu sünni düşünürler
d. mürcie ve kerramiye
e. maturidiyye

32. amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?
a. mutezile- cebriyye
b. mutezile- eşariye
c. mutezile- maturudiye
d. mutezile- hariciyye
e. eşariyye- selefiyye

33. aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın fiillerinde tevhide işaret edilmiştir?
a. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Zümer 62
b. Yaratan kişi, yaratmayan kişi gibi midir? Düşünmüyor musunuz? Nahl- 17
c. Allah’tan başka ilah yoktur. Ali İmran 62
d. Sizin Allahtan başka çağırdıklarınızın hepsi bir araya toplansalar bir sineği bile yaratamazlar. Hacc- 73
e. halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı. Saffat- 96