Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 4

Written by admin

34. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid inancına işaret etmektedir?
a. Doğrusu Rabbin herşeyi koruyandır. Hud-57
b. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara 110
c. Deki: O Allah bir tektir. İhlas 1
d. O herşeyi işitici ve görücüdür. Şura11
e. Muhakkak Allah herşeyi bilir, herşeyden haberdardır. Hucurat 13

35. Allah’ın yaratan, eğiten, sahip olan, öldüren, dirilten, yaşatan, rızık veren, duaları kabul eden, helal ve haram koyan, evreni sevk ve idare eden, fayda ve zarar verme gücüne sahip olan yegane varlık olduğuna inanmaktır şeklindeki tanım, hangi tevhidi içerir?
a. Uluhiyette tevhid
b. Allah’ın zatında tevhid
c. Allah’ın sıfatlarında tevhid
d. Rububiyette tevhid
e. Allah’ın isimlerinde tevhid

36. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslüman’ı tekfir etmek için yeterli bir sebeptir?  
a. Namazın farz olduğunu inkar etmek
b. Oruç tutmamak
c. İçki içmek
d. Ölçü ve tartıda hile yapmak
e. Ehl-i kitaptan birisiyle evlenmek

37. Aşağıdakilerden hangisi islam dininin inanç esaslarıyla ilgili hükümleri arasına girer?
a. İslam’ın muamelat hükümleri
b. İslam’ın ukubat hükümleri
c. İslam’ın ibadet hükümleri
d. İslam’ın mürtetle ilgili hükümleri
e. İslam’ın evlilikle ilgili hükümleri

38.Tevhidi ispat için kullanılan ve birden fazla yaratıcı bulunması durumunda kainatta bir düzen değil kaos hakim olacağını öngeren delile——— denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden doğru olanını yerleştiriniz.
a. Hudus
b. Temanu
c. Gaye
d. İmkan
e. Nizam
 
39. Allah’a inanmakla birlikte, O’na yakınlığı temin etmek için fayda ve zarar vermekten aciz varlıklara uluhiyet atfetmek hangi çeşit şirk türüne girer?
a. Şirk-i istiklali
b. Şirk’i tebiz
c. Şirk-i taklid
d. Şirk-i takrib
e. Şirk-i hafi

40. Müslümanların amellerini gösteriş olarak yapmaları hangi şirk türüne girer?
a. Şirk-i Esbab
b. Şirk-i Hafi
c. Şirk-i Taklid
d. Şirk-i Teb’iz
e. Şirk-i istiklali

41. Allah’ın varlığını isbat konusunda alemin sonradan yaratıldığını ispat eden delile ne ad verilir?
a. Gaye
b. Hudus
c. Fıtrat
d. İlham
e. Nizam

42. Allah’ın varlığını ispat konusunda geliştirilen inayet ve ihtira delilini tam bir Kur’an delili sayan Müslüman filozof kimdir?
a. İbn Bacce
b. Kindi
c. İbn Rüşd
d. İbn Sina
e. Farabi

43. Eş’arilerle Maturidilerin görüş ayrılığına sahip olduğu sübutu sıfatın adı nedir?
a. Hayat
b. Kelam
c. Kudret
d. Tekvin
e. Basar

44. “Hidayet vermek ve delalette bırakmak” hangi sıfatlardandır?
a. Selbi
b. Fiili
c. Sübuti
d. Haberi
e. Meani

45. Aşağıdakilerden hangisi Allah Teala’nın haberi sıfatlarındandır?
a. Basar
b. İstiva
c. Yed
d. Vech
e. Hiçbiri

46. Dalalet kavramının karşıtı hangi kelimedir?
a. Keramet
b. Hidayet
c. İnayet
d. Lütuf
e. Letafet

47. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kur’an’da Allah’ın varlığından ziyade birliği üzerinde durulur.
b. İnsan aklını kullanarak Allah’ın varlığına ulaşabilir.
c. Allah’ın varlığını kavramada varlık üzerinde tefekkür bize yardımcı olur
d. Kozmolojik delil soyut olup tamamen zihni bir inşadır.
e. Ontolojik delil soyut olup tamamen zihni bir inşadır.

48. Adı Kur’an’da açıkça geçmeyen fakat görevlerinden bahsedilen iki melek aşağıda eşleştirilen melek gruplarından hangisidir?
a. Cebrail- İsrafil
b. Azrail- Mikail
c. İsrafil- Azrail
d. Mikail- Cebrail
e. Mikail- Azrail

49. Uluhiyet makamına en yakın meleklere hangi isimler verilir?
a. Kiramen katibin
b. Münker ve nekir
c. İlliyyun ve mukarrebun
d. Muakkıbat
e. Hafeze

50. Kur’an’da bir ayette geçtiğine göre, Allah’ın bütün günahlları bağışlama vadi olmasına rağmen, mü’min tövbe etmedikçe bağışlanmayacak olan tek günah hangisidir?
a. Kumar oynamak
b. Allah’a şirk koşmak
c. Zina etmek
d. Namaz kılmamak
e. Yalan söylemek

51. Dini emirlerin yapılmasında gevşeklik yapan mü’minler için kullanılan ve küfür anlamına gelmeyen nifak türüne ne ad verilir?
a. Küfür sözler
b. İtikadi nifak
c. Söz taşımak
d. Ameli nifak
e. Ahlaki nifak

52. Allah tarafından tayin edilmiş ömrün sonunda gelen ecele ne ad verilir?
a. Eceli kaza
b. Eceli fevt
c. Eceli ömür
d. Eceli Müsemma
e. Eceli Kati

53. Allah’ın ilmini, tabiat içinde tek tek meydana gelen olaylarla değil, ilkeler seviyesindeki genelle ilişkili olarak değerlendirenler kimlerdir?
a. Ehl-i sünnet kelamcıları
b. İslam filazofları
c. Tasavvufcular
d. Mu’tezile
e. Hariciler

54. Kur’an-ı Kerim kimin zamanında toplatılarak bir nüsha haline getirildi?
a. Hz. Ali
b. Hz.Ömer
c. Hz. Osman
d. Hz. Ebubekir
e. Ömer b. Abdulaziz

55. Kur’an-ı Kerim’de toplu olarak iman esaslarından bahsedilen ayetlerde, hangi iman esası, diğer esaslarla birlikte doğrudan yer almamaktadır?
a. Meleklere iman
b. Peygamberlere iman
c. Kaza ve kadere iman
d. Kitaplara iman
e. Ahirete iman

56. Aşağıda birbirlerine karşıt olarak eşleştirilen kelime gruplarından hangisi yanlıştır?
a. Hidayet- Delalet
b. İman – Küfür
c. Tevhid – Şirk
d. İhtida- İrşat
e. Üretkenlik- Atalet

57. Kullar hakkında Levh-i Mahfuzdaki kaza ve kaderle ilgili Allah’ın yazısı “hüküm olarak değil, vasıf olarak yazılmıştır.” diyen Kelam alimi kimdir?
a. Bakıllani
b. Ebu Hanife
c. Cüveyni
d. Nesefi
e. Maturidi

Cevaplar
34. C .35.D 36. A 37. D 38. B 39. D 40. B 41.B 42.C 43.D 44.B 45.A 46.B 47.D 48.C 49.C 50.B 51.D 52.D 53.B 54.D 55.C 56.D 57.B

Originally posted 2017-02-20 20:00:00.