Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 5

Written by admin

58. Kader Allah’ın canlı cansız bütün yarattıklarına ilişkin ezeli planını kaza da bu planı gerçekleştirmesini anlatır. bu görüş hangi Kelam ekolüne aittir?
a. Mu’tezile
b. Eş’ariye
c. Maturidiyye
d. Küllabiyye
e. Şia

59. Kaza ve kader Allah’ın hangi sıfatları ile ilgilidir?
a. Hayat ve Tekvin
b. İlim, irade ve yaratma
c. Kıdem ve kelam
d. Beka, Vahdaniyet ve Basar
e. Basar ve Kudret

60. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçtiğin halde aşağıdaki isimlerden hangisinin peygamberliği tartışmalıdır?
a. Hz. Salih
b. Hz. Lokman
c. Hz. Eyyub
d. Hz. Harun
e. Hz. Yahya

61. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür gibi günahları işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememişlerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah’ın kendilerini uyarması ile derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip düzeltilen hatalarına ne ad verilir?
a. Zemme
b. Zelletü’l-Kari
c. Zelle
d. Zenb
e. Zünüb

62. Aşağıdaki görüşlerden hangisi mucize hakkında söylenemez?
a.mucize peygamberin nübüvvet davasını isbat ve doğrulamaktır.
b. mucize nübüvvet görevi verilmiş kişilerin elinde zuhur eder.
c. mucize gerçekte Allah’ın fiilidir
d. mucize tabiat kanunları ile örtüşür
e. mucize istendiği sırada gerçekleşir

63. Hz. Peygamberin yaşadığı dönemdeki insanlara gösterdiği, duyu organları ile algılanabilen olağan üstü olaylara …………………. mucize denir.
a. Kur’an-ı Kerim
b. hissi
c. akli
d. hidayet
e. bilgi

64. Hz. Peygamber’den gelen bir rivayette: “Yeryüzü önümde dürülmüş ve onun doğusu ile batısı bana gösterilmiştir. Ümmetimin hakimiyeti bana dürülüp gösterildiği yerlere kadar ulaşacaktır.” (Ebu Davud) Bu rivayet ne tür bir mucizeye işarettir?
a. helak
b. haberi
c. kitabi
d. zati
e. bilgi

65. Aşağıdaki cümlelerde kerametlerle ilgili olarak söylenenlerden hangisi yanlıştır?
a. Keramet, bir müminde harikulade bir halin meydana gelmesidir
b. Keramet Allah’ın veli kuluna bir ikramıdır.
c. Keramet velinin istediğinde gösterdiği harikulade bir olaydır.
d. Asıl keramet kişinin istikamet üzere bulunmasıdır.
e. Hiçbir veli keramet gösterdiğine dair iddiada bulunamaz.

66. “………………….. dini bir kavram olarak peygamberlik iddasıyla bir ilgisi olmaksızın bir müslümanda harikulade bir halin meydana gelmesidir.” Bu cümledeki boşluk hangisi ile doldurulabilir?
a. İstidraç
b. Mucize
c. Keramet
d. Meunet
e. İstitaat

67. Hangi Kelam ekolü “insanda cüzi irade bulunduğunu, insanın kasip Allahın halik olduğunu, dolayısıyla insan diler Allah’ta onun dileği doğrultusunda yaratır” demektedir?
a. Eş’ariyye
b. Mu’tezile
c. Haricilik
d. Maturidiyye
e. Selefiyye

58.c
59.b
60.b
61.c
62.d
63.b
64.b
65.c
66.c
67.d

Originally posted 2017-02-24 22:40:00.