Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 7

İslam İnanç Esasları Soruları 7
Written by admin

72. “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor…” (Nahl 90) ayeti hangi tür iradeye delil olarak getirilir?
a. Tekvini İrade
b. Teşrii İrade
c. Külli İrade
d. Cüz’i İrade
e. İlahi İrade

73. AŞağıdakilerden hangisi teşrii irade hakkında söylenemez?
a. Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması
b. Sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşir.
c. İnsanın iradesi dahilinde olan şeylerdir.
d. Hayra şerre, iyiliğe, kötülüğe yönelik olarak gerçekleşir
e. Teşrii irade Allah’ın iradeli varlıklarına yöneliktir.

74. Her hangi bir araştırmaya ve delile dayanmaksızın kişinin sadece kendi çevresinden, ailesinden, anne ve babasından görmesi ya da onların telkin etmesi yoluyla inanmasına taklidi iman denir. Böyle bir iman sahibinin imanının geçerli olduğunu kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardır. Aşağıdaki kelam ekollerinden hangisi taklidi imanı kabul etmemektedir?
a. Mürcie
b. Mu’tezile
c. Matüridi
d. Eş’ari
e. Selefiyye

75. Allah’ın sıfatlarını kulların sıfatlarına benzeterek doğru yolundan ayrılan fırkaya ne isim verilmiştir?
a. Mücessime
b. Müşebbihe
c. Mu’tezile
d. Muhakkime-i ula
e. Zeydiyye

76. İncil, Hz. İsa’ya hangi dilde nazil olmuştur?
a. İbranice
b. Aramca
c. Arapça
d. Asurca
e. Grekçe

77. Kur’an-ı Kerim’de geçen ve ayetlerinin tümü Allah’ın birliğini ortaya koyan, ismini aynı sureden almayan surenin adı nedir?
a. İhlas
b. Kevser
c. Tevbe
d. Ğafir
e. Nasr

78. “Zekeriyya ne zaman (Meryem’in bulunduğu) mihraba girdiyse, onun yanında bir yiyecek buldu. Meryem bu sana nerden geliyor dedi. O da bu Allah tarafından, şüphe yoktur ki Allah kime dilerse ona sayısız rızık verir, dedi” (Al-i İmran 37)
Eş’ari ve Maturidi kelamcılara göre yukarıdaki ayet neye delil getirmiştir?
a. Keramete
b. Hz. Meryem’in peygamber olduğuna
c. Mwunete
d. Zekeriyya a.s.’ın mucizesine
e. Hz. Meryem’in mucizesine

79. Kur’an-ı Kerim’de “ulü’l-azm” terkibi aşağıda en doğru sıralamaya göre hangi peygamberler hakkında kullanılmıştır?
a. Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Muhammed
b. Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih Hz. İsa, Hz. Muhammed
c. Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed
d. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Salih
e. Hz, İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa. Hz. Muhammed

80. A’raf ehli hakkında şu görüşlerden hangisi söylenemez?
a. İyilik ve kötülükte eşit olan muvahhitler
b. Fetret ehli olanlar
c. Devamlı olarak orada kalacaklardır
d. A’raf yüksek yer tepenin uç kısmı anlamına geli
e. A’raf urf kelimesinin çoğuludur.

81. Aşağıdaki görüşlerden hangisi cinler hakkında söylenemez?
a. Kısa sürede uzun mesafeleri kat ederler
b. İnsanlar tarafından görülmezler ama insanları görürler
c. İnsanlar gibi şuurlu ve iradeli varlıklardır
d. Melekut aleminin gizli haberlerini öğrenme imkanına sahiptirler
e. İnsanlar gibi yerler içerler evlenirler

82. aşağıdakilerden hangisi kıyamet gününde yeniden diriltilen varlıkların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere verilen adlardan biridir?
a. Arasat
b. Sırat
c. Cem
d. A’raf
e. Arafat

83. Aşağıdakilerden hangisi Cennetin isimlerinden birisi değildir?
a. Daru’l-Mukama
b. Daru’s-Selam
c. Haviye
d. Me’va
e. Firdevs

84. Aşağıdaki hallerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
a. Saf ateşten yaratılmışlardır
b. Günah işleme özgürlükleri yoktur
c. Evlilik yoluyla çoğalırlar
d. İbadetle mükellef varlıklardır
e. Yerler içerler

cevaplar
72. b
73. d
74. b
75. b
76. b
77. a
78. a
79. c
80. c
81. d
82. a
83. c
84. b