Dini Konular

Kabir Ziyaretinin Faziletleri Nelerdir?

Written by admin

Kabir Ziyaretinin Faziletleri Nelerdir?

Konuyla alakalı hadis-i şerifleri nakletmeden önce sizinle bir anekdot paylaşmak istiyorum; Muhterem Üstadımızın talebelerinden birkaç kişi Buhara’ya meşayih ziyaretine gider. Şah-ı Nakşi Bend (Kaddesellahu Sirrahu)’yu ziyaret ettikleri esna­da manada Şah-ı Nakşi Bend (Kaddesellahu Sirrahu) zuhur eder, ziyaretçilerine sitemle: “Üstadınız nerede, onu almadan neden geldiniz!?” der. Bu­nun üzerine apar topar Türkiye’ye dönerler duru­mu Üstadımıza bildirirler, Muhterem Üstadımız bunu emir telakki eder güç koşullarına rağmen talebelerine, “Hazırlanın! En kısa zamanda Buha­ra’ya gideceğiz” der ve Buhara yolunu tutar. Böy- lece mübarek bir davetle iki büyük meşayıhm bu­luşması meydana gelir. Bundan sonra Üstadımız, Buhara meşayıhmı dört defa daha ziyaret eder.
kabir-ziyaretinin-faziletleri-nelerdir

Kabir ziyareti hakkında hadis-i şeriflerde şöy­le buyrulur:

“Ölülerinize Yasin (suresini) okuyun”®;; Da-

vud, Nesai, İbni-i Mace)

Ahmed İbn-i Hanbel buyurur:

“Kabirlere girdiğinizde Fatiha, ihlas, felak ve nas surlerini okuyun bunu(n sevabını) kabir ehline hediye edin zira muhakkak o onlara ula­şır”. (İhya-u Ulumiddirı)

Zahidii’l Kevseri, hadis-i şerif ile alakalı şu nakilleri yapar: Sa’düddin’i Taftazani (Rahtmehullah) şöyle der:

“Kabirleri ziyaret ve hayırları celbedib şer- leri defetme hususunda salihlerin ruhlarından yardım isteme caiz olup, faydası sabittir. Çünkü bedenden ayrılan ruhun, hem bedeniyle hem de defnedildiği toprakla bir nevi ilgisi devam ettiğin­den, o toprağı ziyaret edip, ölünün ruhu tarafına yönelen (rabıta yapan) dirinin ruhuyla ölünün ruhu arasında bir nevi mülakat ve ifazat (karşılaş­ma ve feyiz alış verişi) meydana gelir.”

Kamil zatların ruhları, cesetlerinde durduğu müddetçe kınındaki kılıçlar gibi, cesetlerinden soyulduğunda ise, keskinlik bakımından, kının­dan çıkmış kılıçlar gibidir. İbn-i Kayyim’in “Ruh” isimli kitabına bakanlar, böyle bir ruha, orduları bozguna uğratma gibi büyük işleri nisbet ettiğini görürler. (Ruhut Tarkan 9/433)