Kavramlar

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ -B-

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ -B-
Written by admin

Bari: Allah’ın yaratan, örneği olmadan varlıkları icad eden anlamına gelen bir ismidir.
Bahis: kelam ilminde bir konunun açıklığa kavuşturulması için araştırma yapmak, terkip ve tahlillerde bulunmak, bu konuda farklı düşünenleri tartışmak demektir.
Berr: Allah’ın kullarına iyilik yapan, çok lütufkar olan, çok merhametli, çok şefkatli manalarına gelen bir ismidir.
Basiret: İdrak, zeka, ilim, tecrübe, kavrayış, feraset.
Basıt: Dilediğine rızkı bol veren anlamında bir Esma-i Hüsnadır
Batiniyye: Kur’an ve hadislerdeki her zahiri, açık hükmün bir de batını, iç yüzü, herkesin anlayamayacağı gizli tarafı olduğunu ve Kur’an ile hadislerin ancak yorumlama ile anlaşılabileceğini iddia eden fırkalara 12. Asırdan itibaren verilen isim.
Bâtın: Görünmeyen, bir şeyin iç yüzü, gizli yanı.
Bedihi İlim: Düşünmeden, delile başvurmadan, ilk bakışta meydana gelen bilgi.
Bedihiyyat: Aklın bir vasıtaya ihtiyaç hissetmeden kendilerine yönelmesiyle hemen doğruluklarına ve kesinliklerine hükmettiği bilgilerdir.
Bel’am b. Baura: Hz. Musa zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş bir ilim adamı.
Berki Hatif: Sırat köprüsünden göz kamaştırıcı şimşek gibi geçip Cennete gidecek olanlara verilecek isim.
Beşir ve Nezir: Hz. Peygamberin müminleri cennetle müjdelemesi ve kafirleri de cehennemle uyarması anlamındaki sıfatlar.
Bey’at: Sadakat yemini
Beyyine: Delil, tanık, senet, hüccet
Bezm-i Elest: Farsçadaki sohbet meclisi anlamına gelir. Kur’an’da geçmişte Allah’ın Ademoğlullarından yani onların sırtlarından zürriyetini çıkardığı, kendilerini nefislerine şahit tuttuğu ve onlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye hitap ettiği anlatılmaktadır.
Bi’at: Birisinin hakimiyet veya hilafetini kabul etmek ve onaylamak.
Bid’at: yeni, sonradan çıkan şey. Hz. Peygamber devrinden sonra ortaya çıkan ve dini bir mahiyet taşıyan şey.

Butlan: Batıl oluş.