Kavramlar

Kavramlar Sözlüğü -H-I-

Kavramlar Sözlüğü -H-I-
Written by admin

Haber-i Mütevatir: Aklen yalan söylemeleri mümkün olmayan çok sayıda kişinin verdiği haber
Haber-i Resul: Hz. Peygamberin getirdiği haber
Haber-i Sıfatlar: Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için kullanılır.
Hadsiyyat: Aklın zihni önermeler (hads) yoluyla ulaştığı ve kesinlik değeri taşıdığı kabul edilen hükümlerdir.
Halk’ul-Kur’an: Kur’an’ın mahluk olup olmadığı yönündeki tartışmalara verilen isim.
Hanif: Hz. İbrahim dini üzeri olan ve Allah’ın tekliğine inanan kişi
Hidayet: İstenilip arzu edilene ulaştıracak şeye ince bir üslupla ve nezaketle işaret etmek kılavuzluk etmek, insana verilen bilme ve kavrama yeteneği.
Hikmet: İşin ve sözün en güzeli, en sağlamı; Neticesi iyi ve güzel olan iş.
Hurafe: Akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz. Din adına ileri sürülüp benimsenen temelsiz inanç ve davranışlar.
Hurufilik: Harflerle rakamlarda tabiat ve hadisleri etkileme gücünün bulunduğu ve gaybın keşfedilebilmesi için bunlardan faydalanılabileceği iddiasına dayanan makbul olmayan bir ilim.
Husun ve Kubuh: Güzel ve çirkin, İyi ve kötü. Dünyada övgü ve yergiyi, ahirette de mükafat ve cezayı gerektiren şey
Ikab: Kafirlerin ve bid’at sahibi olanların yani itikadı bozuk olan müminlerin hayırları red olunup kötülükleri (günahları) için de ceza görürler.