Kavramlar

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ -K-L-

Written by admin

Kaderiye: Cebriyye’nin aksine insan fiillerinde ilahi takdirin her hangi bir rolünün olmadığını, bu konuda insanın tam bir özgürlüğe sahip olduğunu, insanın fiillerini kendi irade ve kudreti ile meydana getirdiğini ve dolayısıyla sorumlu olduğunu savunan ve kaderi inkar eden kimselerin görüşleri etrafında şekillenen düşünce okulu. Kaderiye anlayışı zaman içinde etkisini kaybederken daha mutedil bir anlayış içerisinde Mu’tezile tarafından temsil edilmiştir.
Kadim: Varlığının başlangıcı olmayan
Kalûbela: Allahü teala, Adem aleyhisselamı yaratınca kıyamete kadar bütün zürriyetini zerreler halinde onun belinden çıkarıp: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye buyurup, onların da “Evet, sen Rabbimizsin” diye verdikleri cevabı ifade eden söz.
Kelamullah: Yüce Allah tarafından bütün peygamberlere gönderilen, insanlığı doğru yola çağıran, ilahi söz. Kur’an-ı Kerim. Allah’ın konuşma sıfatı.
Levh-i Mahfuz: Levh-i mahfuz Yüce Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi tespit ettiği bir kitap ya da bilgi hazinesidir.
Lizatihi: Doğrudan.