Dini Konular

Kitaplara iman

kitaplara iman
Written by admin

Kitaplara iman

Cenab-ı Hak, insanlara kendi içlerinden peygamber gönderdiği gibi bu peygamberlerin bazısına da vahiy yoluyla kitaplar göndermiştir.

Peygamberlerin, kendilerine verilen görevleri tam olarak yerine getire­bilmeleri için Allah’tan emir almaları gerekir. İşte bu emirler peygamberle­re İlahî kitaplar vasıtasıyla gelmiştir.

Bu kitaplar, Cenab-ı Hakk’m insanlara gönderdiği birer kutsal kanunu­dur. Yüce Allah, kendi emirlerini, hükümlerini, yasakladığı şeyleri bu ki­taplarla bildirmiştir.

Peygamberler birer insandırlar ve belli birer ömürleri vardır. Tebliğ et­tikleri bu hükümlerin, vefatlarından sonra da devam etmesi gerekir. Böyle- ce ümmetleri Hak yoldan çıkmadan yürümüş olsunlar. İşte, bu mukaddes davanın devam etmesi bu kitaplar sayesinde mümkün olmuştur. Bu kitap­lar olmasaydı, insanlar yaratılış hikmetlerini, dünyadaki görevlerini, ahiret- te kavuşacakları nimetleri bilemeyecek, anlayamayacak; hem dünyalarını hem de ahiretlerini aydınlatacak İlahî emirlerden ve kanunlardan mahrum kalacaklardı.

Kelam sıfatının tecellisi

Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere semavî kitaplar Cenab-ı Hakk’m Ke­lam sıfatının tecellisidir ve bu kitaplar Allah’ın kelamıdır.

Kur’an-ı Kerim’in ve diğer semavî kitapların bütün İlahî kelamlar için­deki yüceliğinin ve bütün sözler üstündeki yerinin anlaşılmasını Bediüzza- man şöyle açıklar:

“Bir sultanın iki çeşit konuşması, iki tarzda hitabı vardır: Birisi, sıradan bir insanla basit bir iş için özel bir ihtiyacını özel telefonuyla konuşup hal­letmesidir. Diğeri de sultan ve halife olması adına milletin idarecisi olarak fermanlarını her tarafa ulaştırmak ve duyurmak niyetiyle bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla konuşmaktır ve büyüklüğünü gösteren yüce bir fermanla konuşmasıdır.

İşte, bir sultanın saltanatı namına çıkarttığı fermanı, basit bir adamla kü­çük bir mesele üzerinde konuşmasından ne kadar yüksek ve yüce ise Kur’an-ı Azimüşşan da o derecede bütün sözlerin ve bütün kitapların üs­tündedir. Kur’an’d an sonra ikinci derecede Mukaddes Kitapların ve bazı peygamberlere gönderilen suhuflarm, derecelerine göre birer üstünlükleri, o yücelikten birer payları vardır. Eğer bütün insanların ve cinlerin Kur’an’dan sızmayan güzel sözleri toplansa yine Kur’an’ın kudsî mertebe­sine yetişemez ve ona benzer olamaz.”49