Kuran-ı Kerim

Kuran bir mucizedir

Kuran bir mucizedir
Written by admin

Kuran bir mucizedir

Kur’an’m inişi de mucizedir, bugünlere kadar gelişi de. Kur’an, Ahir zaman Peygamberinin mucizesi olduğu gibi, Ahir zaman Peygamberi de onun mucizesidir; çünkü Kur’an ahlakı bütünüyle onda toplanmıştır.

Kur’an’m Muhammed-i Arabî Aleyhissalatü Vesselam gibi okuma yaz­ma bilmeyen bir zatın elinde gelmiş olması bir mucizedir. Bugüne kadar tek bir ayetinin olsun benzerinin yapılamaması bir mucizedir. Dünya ve ahiret saadetinin bütün esaslarını birden içine alması bir mucizedir. Altı binden fazla ayetinin arasmda tek bir çelişkinin bulunmaması bir mucize­dir. Mana, rakam ve yazılış itibariyle sureleri, sayfaları, ayetleri, kelimeleri ve harfleri arasındaki münasebetler bir mucizedir. Geçmişe ve geleceğe da­ir verdiği haberler bir mucizedir. Asr-ı Saadet onun bir mucizesidir. Sahabilerin her biri onun bir mucizesidir.

İslâm âleminin on dört asırdır yetiştirdiği evliyaların, asfiyaların, âlimle­rin, şehitlerin, gazilerin, İslâm kahramanlarının her biri onun bir mucizesi­dir. Bilgi ve anlayış bakımından farklı insanlarm, en alt tabaka ile en üst ta­bakadaki kimselerin ondan dersini alması bir mucizedir. On dört asır sonra bugün insanlığa aynı tazelikle hitap edebilmesi ve bir buçuk milyar insanın dilinde gezmesi bir mucizedir. Bugüne kadar tek bir harfinin bile değiş­memiş olması bir mucizedir. Tekrarlamakla usandırmaması bir mucizedir. Kolaylıkla ezberlenmesi bir mucizedir. Manasını anlamasa bile dinleyen kimse üzerinde meydana getirdiği tesir bir mucizedir.

Sıkıntıdan bunalmış, ümitsizlikten dünyası kararmış insanlar bir Kur’an sesiyle huzura erişir. En küçük bir gürültüye tahammül edemeyen hastalar bir Kur’an sesiyle sükûn bulur. Ölüm döşeğindeki hastanın başında oku­nabilecek başka hangi kitap vardır?

Kur’an, Allah kelamı olduğu için ifadesi de düzeni de farklıdır. O, beşer eliyle yazılmış kitaplara benzemez. O bize kâinat kitabını okur, Rabb’imi- zin emirlerini bildirir, dinimizin esaslarını gösterir, hayatımızı düzenler, ibadetlerimizi ve dualarımızı öğretir, öğüt verir, tefekkür ettirir, zikir ettiri­lir, ibretler sunar, dünya ve ahiret saadetimizin yollarını açar. Bütün bu maksatları birden kendisinde topladığı için ifadesi de tek bir maksada göre yazılmış beşer kitaplarından elbette farklıdır. Yine bu sebeptendir ki önem­li esaslar ve kıssalar, değişik münasebetlerle yer yer tekrarlanmış ve bazı sureler, âdeta Kur’an’ın bir hülasası haline gelmişti, ta ki her zaman Kur’an’m bütününü okumaya fırsat bulamayanlar, bu esaslardan mahrum kalmasın. Bununla birlikte, tekrarlanan hususların her birinde de gerek ma­na, gerekse makam itibariyle önemli farklılıklar vardır. Ehil olanlar bu fark­lılıkları tek tek ayırt eder, her birinden gerekli dersi bulup alır ve bir kıssa­nın en küçük ayrıntısından bile hükümler çıkarırlar.

Originally posted 2017-01-03 13:43:54.