Dini Konular

Melekleri görebilir miyiz?

Melekleri görebilir miyiz?
Written by admin

Melekleri görebilir miyiz?

. Meleklerin kendilerine has vücut yapıları olduğundan onları aslî hüvi­yetleriyle görmek ancak peygamberlere mahsustur. Melekler bazen insan suretine girebildiklerinden onları görmek mümkün olmaktadır. Mesela Hz. Cebrail bazen sahabiler arasından yakışıklı bir zat olan Hz. Dıhye suretinde geldiğinde bazı sahabiler onu görmüşlerdir.42

Melekler elem duyarlar mı?

Melekler birer canlı ve şuurlu varlık olduklarından elem duyabilirler; Cenab-ı Hakk’m kahırlı ve celalli tecellilerinden onlar da etki altında kala­bilirler. Ancak onların etki altında kalması, doğrudan doğruya olmayıp do­layısıyladır. Mesela alakadar oldukları mahlûkatm başına gelen musibetler melekleri de üzer. Bu, bir insanın kışın sıcak bir yerde bulunup dışarıda kar ve tipi içinde titreyenleri görmesinden dolayı vicdanen elem duymasına benzer.

Melekler bir anda yerleri ve gökleri dolaşacak ve istedikleri şekle girebi­lecek bir kabiliyette yaratılmışlardır. Onlarm inmesi, çıkması gelmesi, git­mesi insanlara benzemez. Bir saniyede gökten yıldırımlar indiren Cenab-ı Hak, meleklere de dilediği zaman gökleri, yerleri ve bütün âlemleri dolaştı­rır.

Meleklerin kanatları var mıdır?

Meleklerin kanadının olduğunu Kur’an-ı Kerim haber vermektedir. Fa­kat bunun mahiyetini, şeklini bilmemiz mümkün değildir. Meleğin kanadı kendi yapısına göredir. Meleklerin kuşkanadı gibi kanatlarının olduğunu düşünmek doğru değildir. İslâm inancında bunun yeri yoktur.

Meleklerin sayısı belli midir?

Melekler küçüklük ve büyüklük itibariyle çok çeşitlidir. Hayvanların na­sıl çok büyük ve küçükleri varsa meleklerin de çok büyük ve çok küçükleri vardır. Meleklerin sayısı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Sayılarını ancak Allah bilir. Bununla beraber şu rivayet meleklerin çokluğunu bildirmesi açısından önem taşımaktadır.

Peygamber Efendimiz Miraç’a çıktığında bir nevi meleklerin Kâbe’si hükmündeki Beytü’l-Mâmur’a uğrar. Hz. Cebrail’e burasının ne olduğunu sorduğunda şu cevabı alır:

“Burası Beytü’l-Mâmur’dur. Oraya her gün yetmiş bin melek girer. Bir defa oradan çıkınca bir daha dönmezler. Bu onların ilk ve son girişleri

Sözler, On Altıncı Söz, s. 273.