Mezhepler

4 Büyük Mezhep Hangileridir?

4 Büyük Mezhep Hangileridir?
Written by admin

4 Büyük Mezhep Hangileridir?

Bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini “gidilen yol” manasına gelen “mezhep”lere terk etti. O dönem başta hadis ve tefsir olmak üzere birçok İslâmî ilimlerin okunduğu verimli bir ortamdı. Müçtehit derecesinde çok sayıda âlim mevcuttu. Her müçtehidin görüş ve fetvasını kabul eden ve tâ­bi olan insanlar bulunduğundan neticede her imam bir mezhebin temsilcisi olarak kabul edildi. Bu durum, sonunda yüzlerce mezhebin ortaya çıkma­sına vesile oldu. Zaman geçtikçe mezhep imamı durumunda olan âlimlerin çoğu kendilerinden daha âlim gördükleri veya aynı meselede, aynı içtihatta birleştikleri imamların mezhebine girdiler. Zaten mezhep sahibi müçtehit- lerden hiçbirisi, “Biz bir mezhep kurduk, bize uyunuz, bizim mezhebimizi kabul ediniz, o mezhebi benim ismimle söyleyiniz” diye bir davet ve telkin­de de bulunmamıştır. Onlar sadece meclislerine gelen kimselere dinî ilimle­ri öğretiyor, kendilerine gelen meselelere hal çareleri aramaya çalışıyorlar­dı. Bir meselenin dinî hükmü kendilerinden sorulduğu zaman onu açıklı­yorlardı. Bu imamlardan ders alan talebeler; söz ve içtihatlarını kabul eden âlimler ve halk kendilerine tabi oluyordu. Böylece bunların sözleri ve içti­hatları bir mezhep şekline geliyordu.

Çünkü bu âlimler içtihat yaparken nefsî görüşten tamamen uzak bulu­nuyorlardı. İlmî gurur ve bağnazlık onlarda mevcut değildi. Hakkı, doğru­yu ve güzeli nerede bulsalar kabul ediyorlardı.

Müçtehitlerin yapmış oldukları içtihatların bir mezhep haline gelip ya­yılmasında talebelerinin büyük gayreti oluyordu. Bundan dolayı bazı imamların talebeleri hocalarının içtihatlarını düzenleyip belli bir sıraya ko­yup bir sistem haline getirirken, pek çoğu bu meselede aynı başarıyı göste­remedi.

İlk başta oluşan birçok mezhep, talebe ve o mezhebe bağlı olanların azal­ması sonunda hayata geçmedi, kitap sayfalarında kaldı. Bugün Ehl-i Sün­net mezhepleri içinde dört mezhep yaşamaktadır. İmam Ebu Hanife ve Ha­nefi Mezhebi, İmam Mâlik ve Mâliki Mezhebi, İmam Şafiî ve Şafiî Mezhebi, İmam Ahmed bin Hanbel ve Hanbelî Mezhebi.