Mülakata Hazırlanıyorum

Mülakata Hazırlanıyorum -13-

Mülakata Hazırlanıyorum -13-
Written by admin

Mülakata Hazırlanıyorum -13-
Bazı fıkhi özet bilgiler
İçtihat nedir?
Kur’an, hadis ve icma ile sabit olan şer’î delillerden hüküm çıkarmaktır.İçtihat eden kişiye müçtehit denir.
Başlıca müçtehitler:
İmam- ı Azam (Numan bin Sabit)
İmam Şafi (Muhammed bin İdris  Şafi)
İmam Malik (Malik bin Enes)
İmam Ahmed (Ahmed bin Hanbel)
Müçtehitlerde Bulunması Gereken Şartlar
1-) Arapça’nın kurallarını bütün incelikleriyle bilmelidir.(Belagat)
2-) Kur’an’a ait ilimlere arif olmalıdır.
3-) Müçtehidin, din alimlerinin kesin karar vermiş olduğu bütün hükümleri bilmesi lâzımdır.
4-) Müçtehit örf ve adetleri de bilmelidir.
5-) Müçtehit olan zâtın, dinî hükümlerle ilgili hadisleri ezberlemesi ve bu hadislerin doğruluk derecesinin yanında ravilerini de (rivayet edenleri) bilmesi gerekir.
6-) Fıkıh usulünde zikredilen esaslar, kaideler ve şartlar müçtehitte kabiliyet hâline gelmelidir.
Fıkıh nedir?
   Fıkıh veya İslam hukuku, İslami terimdir. Şeriatın, ulema (alimler) tarafından verilen fetvaların da katkılarıyla daha kapsamlı bir hala getirilmesi ve Müslüman bireylerin hayatını düzenlemek amacıyla bu fetvaların açıklanmasıdır.
Fıkıh usulü nedir?
  Usul-i fıkıh, özel bir ilim adı olup, müçtehidin dinî amelî hükümleri tafsîlî delillerden çıkarabilmesini sağlayan kuralların tümünü ifade eden terimdir.
Taklid nedir?
  Fıkıh usulünde, bir sözü delilsiz bir şekilde kabul etmek veya bir kişinin şer’i delillerden olmayan sözüyle, şer’i bir delile dayanmadan amel etmektir. Bu kişiye de mukallit denir.
Taassup nedir?
Terim olarak taassup, dini ve ahlaki açıdan, toplum içinde adet hükmünde olan çeşitli konularda çoğunlukla haksızlık ve düşmanlık seviyesine varacak şekilde saplantılara düşme demektir.
Bundan dolayı taassup bir toplumun her açıdan kalkınması ve gelişmesi konusunda en önemli engeldir.
Rabbim ilmimizi artır.