Peygamberler

Peygamberlere iman

Peygamberlere iman
Written by admin

Peygamberlere iman

Cenab-ı Hak, kendisini tanıttırmak ve sevdirmek, emirlerini bildirmek ve ulaştırmak için insanlar arasından seçtiği bazı kullarını peygamber ola­rak vazifelendirmiştir.

Peygamberlerin her birisi bir öğretmendir. Cenab-ı Hakk’m yarattığı ve yazdığı kâinat kitabını okuyup, onun ne mana ifade ettiğini insanlara an­latmak için görevlendirilmişlerdir. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, diğer semavî kitaplar da bu kâinat kitabının birer tercümesidir. Evet, kâinatı yok­tan var eden Cenab-ı Hak, onun mana ve mahiyetini, niçin yaraüldığmı in­sanlara anlatan bir öğretmen göndermeseydi, kâinat manasız bir kitap hükmünde kalacaktı. Çünkü “Anlaşılmaz bir kitap öğretmensiz olsa mana­sız bir kâğıttan ibaret kalır.” Bunun içindir ki “Uluhiyet risaletsiz olmaz” 52, peygamber olmadan İlahî maksat ve gayeler anlaşılmazdı.

Peygamberler insanların ayları, güneşleri ve yıldızlarıdırlar. İnsanların manevî reisleri, rehberi ve önderidirler. Kâinatta reissiz, rehbersiz hiçbir canlı yoktur. Bediüzzaman’m ifadesiyle, “Karıncayı emirsiz, arıyı ya’sub- suz (beysiz) bırakmayan Kudret-i Ezeliyye, elbette beşeri nebisiz bırak­maz.”53

Cenab-ı Hak ilk insan Hz. Âdem’i yeryüzüne gönderirken, ona pey­gamberlik vazifesi vererek insanlara maddî ve manevî reisini göndermiştir. Bu nurlu zincir kıyamete kadar bütün insanlığın rehberi olan bizim Pey­gamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (a.s.m.) ile son bulmuştur.

Peygamberler her yönüyle insanlara örnek ve rehberdirler. İnsanlara ya­ratılış gayelerini, dünyaya gönderiliş maksatlarını, bu âlemdeki vazifeleri­ni, neler yapıp neler yapmayacaklarını haber verirler.

Peygamberler, insanlıktaki iyilik, kemâlat ve güzelliklerin kaynağı ve özüdürler. Çünkü insanlık iyilik, kemâlat, güzellik namına ne öğrenmişlerse peygamberlerden öğrenmişler, medeniyetlerim, terakki ve ilerlemelerini onlardan almışlardır. Peygamberler manevî sahada insanların imamı ve rehberi oldukları gibi maddî alanda da birer ustabaşı ve üstat olmuşlardır. Onların ellerinden çıkan her bir mucize maddî ilerlemede ve medeniyette insanlara rehber ve kılavuz olmuş ve en son hedefi göstermiştir.

52

Sözler, Onuncu Söz, s. 99.

53

Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s. 665.