Dini Konular

Sapık Fırkalar

Sapık Fırkalar
Written by admin
  1. FIRKA-I DÂLLE (Sapık Fırkalar):

    1: Hâricîlik:

Harici terim olarak “itaatten çıkıp isyan eden” anlamına gelmek­tedir. İlk olarak Sıffın savaşında Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında ha­kemlik yapılmasına karşı çıkıp Hz. Ali’ye isyan ederek ortaya çıktılar. Elalife’ye itaatten ayrıldıkları için kendilerine “Havaric” yani Hariciler denildi. Haricilerin çoğuna göre büyük günah işleyen kâfir olur.

  1. Şiilik:

Mana olarak “taraftarlık” demektir. Terim olarak Hz. Ali’yi sevmede ve onun taraftarlığında aşırı gidenler için kullanılır.

  1. Mu’tezile:

İ’tizal kelimesi “ayrılmak ve uzaklaşmak” manalarında kullanılır. Bu fırka içinde doğru yoldan ayrılmışlar manasında “Mu’tezile” tabi­ri kullanılmıştır. Mu’tezileye göre insan kendi işlerinin yaratıcısıdır.

  1. Cebriye:

Cebr “zorlama” manasına gelir. Bu fırkaya göre insanın yaptığı bütün işler gerçekte Allah’a ait olup, insan o işleri yapmaya Al- lah(c c * tarafından mecbur ve mahkûm edilmiştir. Bu görüşlerinden dolayı kendilerine “Cebriyye” denilmiştir.

  1. Kaderiyye:

Kelime anlamı olarak “kadere ait, kaderci” manasında olsa da, terim olarak tam zıttı manada kullanılır. Yani Kaderiyye mezhebi kaderi inkâr edenlere verilen isimdir. Mu’tezile insanın fiilleri konu­sunda bu mezhepten etkilenmiştir.

  1. Mürcie:

İrca kelimesi, “ertelemek ve ümit vermek” manalarında kullanılır. Mürcie fırkası da büyük günah işleyenler hakkında bir hüküm veril­meyip onların durumunu ahirete erteledikleri için bu adı almıştır.

  1. Müşebbihe ve Mücessime:

Teşbih, “Allah’ı(cc> yarattıklarına benzetme, tecsim ise; O’nu “maddi bir varlık” gibi tanımlamaktır. Teşbih itikadına saplananla­ra “Müşebbihe”, tecsim fikrini savunanlara ise “Mücessime” denir.

Bütün bu sapık fırkalar kendi aralarında da birçok gruplara ay­rılmışlardır.