Testler

İslam İnanç Esasları Soruları 8

Written by admin

85. Kıyametin büyük alametlerinden olan Hz. İsa’nın nüzulü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Hz. İsa’nın nüzulü konusunda Kur’an-ı Kerim’de açık bir ifade yoktur.
b. Hz. İsa’nın nüzulü konusunda hadisler de tevatüre ulaşmış değildir.
c. Hz. İsa’nın nüzulüne inanmak zaruratı diniyyeden değildir.
d. Hz. İsa’nın nüzulünü inkar etmek, insanı küfre düşürür.
e. Ehl-i sünnet akait kitaplarında kıyametin büyük alametlerinden biri sayılır.

86. Müslüman alimlere göre cehennem ve azabının ebediliği konusunda dört görüş vardır.
I. Cehenneme giren kişi hiçbir şekilde ordan çıkamaz.
II. Cehennemlikler ebedi olarak orada kalıp belli bir müddet azap gördükten sonra bağışıklık kazanarak elem duymayacak hale gelir
III. Cehennemde azap ebedi olmayacaktır.
IV. Mü’minler cehennemden çıkarılarak cennete yerleştirilirler, kafirlerin azabı ise ebediyen devam eder.
Bunlardan hangisi ehli sünnetin görüşüdür?
a. I
b. II-III
c. III
d. IV
e. I-II

87. Aşağıdaki ileri sürülmüş olan görüşlerden hangisi melekler hakkında söylenilemez?
a. nurdan yaratılmışlardır.
b. kanatları olan varlıklardır.
c. değişik kılıklara girilemezler
d. gaybı bilemezler
e. Allah’a isyan edemezler

88. “Nasıl ki Allah dünyada görülmeyecekse, ahrette de görülmeyecektir.” diyen aşağıda eşleştirilen kelam fırkaları hangileridir?
a. Matüridiyye- Eş’ariyye
b. Cehmiyye – Mu’tezile
c. Selefiye – Kerramiyye
d. Mürcie – Maturidiyye
e. Selefiyye – Hariciyye

89. “Dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman, dinini tamamen Allah’a has kılarak O’na yalvarırlar. Onları karaya çıkararak kurtardığında, içlerinden bir kısmı doğru yolda kalır. Zaten ayetlerimizi bilerek ancak hain nankör inkar eder.” (Lokman 32)
Kelam alimleri bu ayeti aşağıdaki delillerden hangisine örnek olarak getirmişlerdir?
a. İlm-i Evvel Delili
b. Kabul-i Amme Delili
c. İmkan Delili
d. İlk Sebep Delili
e. Hüdus Delili

90. Aşağıdaki söz ve davranış biçimlerinden hangisi insanı küfre düşürmez?
a. Kur’an ve sünnetle alay etmek
b. Helalı haram, haramı helal saymak
c. Mütevatir haberi inkar etmek
d. Müteşabih nasları te’vil etmek
e. Bilinçli olarak başka bir dinin sembollerinden birini taşımak

91. Herşey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan.” manasına gelen Allah’ın ismi hangisidiri?
a. Ğani
b. Hamid
c. Samed
d. Müheymin
e. Rahman

92. Allah’ı alemin yaratıcısı kabul etmekle birlikte O’nun varlıkla ilişkili olmadığını iddia eden düşünceye ne ad verilir?
a. Teizm
b. Deizm
c. Ateizm
d. Sekulerizm
e. Pnteizm

93. Ehl-i sünnet inancına göre dirilişin niteliğiyle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
a. Diriliş, yalnız ruhani olacaktır.
b. Diriliş hem ruhani ve hem de cismani olacaktır.
c. Diriliş ne ruhani ve ne de cismani olacaktır.
d. Kur’an ve sünette dirilişin mahiyeti ile ilgili bilgi yoktur.
e. Diriliş yalnız cismani olacaktır.

94. “Büyük günah işleyen ne mü’mindir, ne kafirdir, o fasıktır” diyen Kelam ekolü hangisidir?
a. Maturidilik
b. Eş’arilik
c. Mu’tezile
d. Haricilik
e. Selefiyye

95. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan mucize örneklerinden hangisi, Hz. İsa’nın mucizelerinden değildir?
a. Kör ve alacalıyı iyileştirmesi
b. Ölüleri diriltmesi
c. Çamurdan yapılmış kuşları diriltmesi
d. Taştan su çıkarması
e. Gökten sofra indirmesi

Cevaplar
85. D
86. D
87. C
88. B
89. B
90. D
91. C
92. B
93. B
94. C
95. D

Originally posted 2017-03-20 19:30:00.