Mezhepler

 • İmam-ı Şafiî ve Şafiî Mezhebi
  İmam-ı Şafiî ve Şafiî Mezhebi İmam Şafiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. Babasının adı İdris'dir. Hicrî 150 tarihinde Gazze'de doğdu. 204'te Mısır'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. İmam-ı Şâfiî nesep olarak Kureyş kabilesindendir. Büyük dedesi Şâfi, genç­liğinde Peygamberimizle (a.s.m.) görüşme şerefine ermişti. Onun babası Sabit ise Bedir Gazası'nda İslâmiyet ile şereflenmişti. İmam Şafiî, iki yaşında iken Mekke'ye götürülmüş, büyüyünce oradaki büyük âlimlerden ders almıştı. Yirmi yaşma geldiğinde ...
  5 Şubat 2017
  1047 defa okundu.
  0 yorum
 • İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi
  İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi İmam-ı Züfer'in görüş ve içtihadı ile amel edilir. Bu umumi bir kaide ol­makla beraber, bazı meselelerde bu sıra gözetilmez. İmam-ı Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e iki imam manasında İmameyn denir. Bazı meseleler­de farklılıklar izah edilirken ikisinin ismini söylemek yerine bu ifade kulla­nılır. İmam-ı Mâlik ve Malikî Mezhebi İmam Mâlik'in babasının adı Enes'tir. Hicrî 93 tarihinde Medine'de dün­yaya gelmiş ve 179'da yine Medine'de vefat etmiştir. İmam Mâli...
  3 Şubat 2017
  1047 defa okundu.
  0 yorum
 • Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi?
  Bir mezhepten diğer mezhebe geçilebilir mi? Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanlar dört mezhepten bi­rine bağlıdırlar. Bir Müslüman hak mezheplerden birisine tâbi olur, ibadet ve muamele­lerini o mezhebin hüküm ve içtihatlarına göre sürdürebilir. İslâmî hayatını bu mezheplerden birisine göre yapan bir Müslüman'ın ölünceye kadar aynı mezhepte kalması gibi bir mecburiyet yoktur. Bundan dolayıdır ki arzu ederse tamamen bir diğer hak mezhebe geçebilir. Mesela Şafiî Mezhebi'ne mensup...
  2 Şubat 2017
  912 defa okundu.
  0 yorum
 • Mezhepler neden birden fazla olmuştur?
  Mezhepler neden birden fazla olmuştur? Her mevsime göre değişik elbise giyildiği, her hastalığa göre farklı ilaç alındığı gibi; asırlara göre şeriatlar, milletlerin yaşayış ve kabiliyetlerine gö­re de hükümler değişebilir. Nitekim İslâm'dan önce her millete ayrı ayrı şe­riat ve peygamberler gelmiştir. Çünkü dinî hükümlerin teferruata giren kısmı doğrudan insanla alakalı olduğundan hükümler de ona göre gelir ve şekil alır. Geçmiş peygamberlerin zamanında farklı bölgede yaşayan insanlar bir­bi...
  31 Ocak 2017
  797 defa okundu.
  0 yorum
 • İTİKADİ (inançla ilgili) Mezhepler
  İTİKADİ (inançla ilgili) MEZHEPLER İslâm'ın ilk devirlerinde itikat ve inançla ilgili meselelere Allah ve Resu­lü'nün bildirdiği şekliyle inanılırdı. Aklî ve felsefî yorumlar yapılmaz, üze­rinde tartışmaya girişilmezdi. Çünkü zaten o zamanlar buna bir ihtiyaç yoktu. Ne zaman ki yeni fethedilen beldelerde yaşayan çeşitli milletlere mensup bilginler İslâm inancına yönelik tenkitlere başladılar, bundan sonra Hicrî ikinci asırdan itibaren aklî delillere dayanan fikir akımları yayılmaya yüz tuttu. A...
  31 Ocak 2017
  2507 defa okundu.
  0 yorum
 • Mâturîdî Mezhebinin temel görüşleri
  Mâturîdî Mezhebinin temel görüşleri Mâturîdî Mezhebinin temel görüşlerinden bazıları şunlardır: İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Dili ile ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse mü'min değildir. Büyük günah işleyen kimse imandan çıkmaz, tövbe ettiği takdirde bağışlanabilir. Yanlış görüşlerine rağmen kıbleye yönelen Müslümanlara küfür is­nadında bulunulmaz. Bir insan Peygamberimizin tebliğini ve İslâm'ı duymamış olsa da ak­imı kullanarak Allah'a inanmak zorundadır....
  31 Ocak 2017
  4035 defa okundu.
  0 yorum
 • Hanefî Mezhebi nasıl oluştu?
  Hanefî Mezhebi nasıl oluştu? İmam-ı Züfer Babası Basra valilerinden Hüzeyl'dir. Hicrî 110 tarihinde doğmuş, 158'de Basra'da vefat etmiştir. İmam-ı Âzam'm yakın talebeleri arasında yer alıyordu. İmam-ı Âzam'm kendisine ayrı bir yakınlığı ve sevgisi vardı. Fıkhî meselelerde pek çok içtihadı bulunuyor. Hanefi Mezhebi'nde ihtilaflı meselelerde sırasıyla önce İmam-ı Âzam'm, sonra İmam-ı Ebu Yusuf'un, sonra İmam-ı Muhammed'in, daha sonra da İmam-ı Âzam'ın İlmî incelik ve derinliğini takdir eden...
  31 Ocak 2017
  1133 defa okundu.
  0 yorum
 • Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşleri
  Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşleri Eş’ariye Mezhebi’nin temel görüşlerinden bazıları şunlardır: İman marifet ve kalple tasdiktir. Büyük günah işleyen kimse imandan çıkmış olmaz fakat fasık olur. Böyle birisini Allah dilerse cezaya çarptırır, dilerse affeder. İnsanların fiilleri Allah tarafından yaratılır ve kullar tarafından işle­nir. Kulların fiillerinden dolayı sorumlu tutulmaları bu hareketlerinden do­layıdır. Allah'ın ahirette mü'minler tarafından görülmesi caizdir. Kendi...
  30 Ocak 2017
  1107 defa okundu.
  0 yorum
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi
  İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi Ebu Hanife'nin asıl adı Numan, babasının adı da Sabit'tir. Fakat İmam-ı Âzam olarak meşhur olmuştur. İmam-ı Âzam, Hicrî 80 tarihinde Kûfe'de doğdu, yetmiş yaşında iken Hicrî 150'de Bağdat'ta Allah'ın rahmetine ka­vuştu. Babası Sabit, Hz. Ali'ye hizmette bulunmuş, nesli hakkında onun duasını almıştı. Sabit'in vefatından sonra İmam-ı Âzam'm annesi İmam Ca- fer-i Sadık'la evlenmiş, İmam-ı Âzam da bu zatın yanında yetişmişti. İmam-ı Âzam, hayatta kalan ...
  18 Ocak 2017
  1336 defa okundu.
  0 yorum
 • 4 Büyük Mezhep Hangileridir?
  4 Büyük Mezhep Hangileridir? Bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini "gidilen yol" manasına gelen "mezhep"lere terk etti. O dönem başta hadis ve tefsir olmak üzere birçok İslâmî ilimlerin okunduğu verimli bir ortamdı. Müçtehit derecesinde çok sayıda âlim mevcuttu. Her müçtehidin görüş ve fetvasını kabul eden ve tâ­bi olan insanlar bulunduğundan neticede her imam bir mezhebin temsilcisi olarak kabul edildi. Bu durum, sonunda yüzlerce mezhebin ortaya çıkma­sına vesile oldu. Zaman geçtikçe mezhe...
  18 Ocak 2017
  1299 defa okundu.
  0 yorum